Fondsmeldingen 2024

Finansdepartementet legger i dag frem den årlige meldingen om Statens pensjonsfond. Meldingen omtaler de oppnådde resultatene og den ansvarlige forvaltningen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU). Den omhandler også unoterte aksjer i SPU og presenterer forslag til en løsning på eierandelsutfordringen for SPN.

Oppgang i markedsverdi og god avkastning i 2023

God avkastning bidro til at markedsverdien av SPN i fjor økte, til vel 350 milliarder kroner. SPU utgjorde ved årsslutt snaut 15 800 milliarder kroner, på bakgrunn av god avkastning og store overføringer fra staten. Kronesvekkelsen gjennom 2023 bidro isolert sett til å øke fondsverdien målt i kroner. Fremover må vi være forberedt på at fondsverdien ikke nødvendigvis vil stige i samme takt som den har gjort så langt, og også at fondet i perioder vil kunne falle i verdi.

– Den langsiktige investeringsstrategien gir gode forutsetninger for at Statens pensjonsfond skal komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

 Unoterte aksjer i SPU
Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om at det bør åpnes for investeringer i unoterte aksjer, som en del av den aktive forvaltningen.

I dag kan SPU investere i unotert eiendom og unotert infrastruktur for fornybar energi, men har ikke generell adgang til å investere i unoterte aksjer.

En åpning for unoterte aksjer vil medføre investeringer som må forvaltes på en måte som er vesentlig forskjellig fra dagens forvaltning. Finansdepartementet ønsker derfor å innhente mer kunnskap om både de finansielle og ikke-finansielle sidene ved slike investeringer. Departementet legger opp til at det i løpet av 2024 skal etableres et nytt, eksternt ekspertråd for SPU, slik Sverdrup-utvalget foreslo. Ett av oppdragene for rådet vil være å se nærmere på ulike sider ved unoterte aksjer.

– Regjeringen ønsker ikke å åpne for unoterte aksjer nå. Dette er en stor og viktig beslutning, som vi må ta oss tid til å vurdere grundig. Vi ønsker å etablere et uavhengig ekspertråd for SPU, og med innspill fra rådet vil vi få et bedre kunnskapsgrunnlag og en bredere debatt om alle sidene ved investeringer i unoterte aksjer, sier finansministeren.

Løsning på eierandelsutfordringen for SPN
SPNs eierandeler i selskaper notert på Oslo Børs er over tid blitt så høye at Folketrygdfondet har pekt på at det er risiko for å overstige forvaltningsmandatets eierandelsgrense på 15 prosent. Saken har vært omtalt i flere stortingsmeldinger. For å løse denne utfordringen, legger regjeringen opp til å etablere en regel for årlige uttak fra SPN, fra og med statsbudsjettet for 2025. De årlige uttakene skal ikke være større enn det som er nødvendig for å håndtere eierandelsutfordringen.

– Det er bred enighet i Stortinget om at SPN er en finansiell investor. Eierandelsgrensen på 15 prosent er viktig for at fondet forstås nettopp slik. Regjeringen løser nå eierandelsutfordringen for SPN, sier Vedum.

Les mer: