Markedsverdi

Statens pensjonsfond

Utviklingen i markedsverdien til Statens pensjonsfond fra 1996 t.o.m første halvår 2023. Milliarder kroner

Utviklingen i markedsverdien til Statens pensjonsfond siden 1996 t.o.m første halvår 2023. Milliarder kroner
Kilde: Norges Bank, Folketrygdfondet og Finansdepartementet.

Oppbyggingen av kapital i SPU er for en vesentlig del omgjøring av olje- og gassressurser i Nordsjøen og Norskehavet til finansielle fordringer på utlandet. De løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten har således en annen karakter enn statens øvrige inntekter, ettersom de delvis har sitt motstykke i en reduksjon av statens petroleumsformue. Samtidig varierer de løpende inntektene mye, særlig som følge av svingninger i oljeprisen.

Grunnkapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) stammer fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2023.