Markedsverdi

Statens pensjonsfond

Ved utgangen av første halvår 2020 var markedsverdien av Statens pensjonsfond 10 655 milliarder kroner. SPU utgjorde om lag 97,5 prosent av markedsverdien samlet.

Statens pensjonsfonds markedsverdi 1996 – 30. juni 2020.
Milliarder kroner

markedsverdi
Kilder: Norges Bank, Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Oppbyggingen av kapital i SPU er for en vesentlig del omgjøring av olje- og gassressurser i Nordsjøen og Norskehavet til finansielle fordringer på utlandet. De løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten har således en annen karakter enn statens øvrige inntekter, ettersom de delvis har sitt motstykke i en reduksjon av statens petroleumsformue. Samtidig varierer de løpende inntektene mye, særlig som følge av svingninger i oljeprisen.

Grunnkapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) stammer fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen. Det er ingen overføringer av kapital mellom de to delene av Statens pensjonsfond.