Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Utvikling i markedsverdien til Statens pensjonsfond utland fra 1996 til utgangen av 2023. Milliarder kroner

Utvikling i markedsverdien til Statens pensjonsfond utland fra 1996 til utgangen av 2023. Milliarder kroner
Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet.

Utvikling i markedsverdien av SPU siden 1996 2. Milliarder kroner

Utvikling i markedsverdien av SPU siden 1996 2. Milliarder kroner
Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet.

1Netto overføring fra staten til SPU gjennom året er basert på estimater for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og oljekorrigert underskudd. Avviket mellom det overførte beløpet og det endelige avsatte beløpet i statsregnskapet, legges til overføringen det påfølgende året. Slike avvik er inkludert i «Oljekorrigert underskudd mv.».

2Netto kontantstrøm og oljekorrigert underskudd er basert på tall fra Prop. 30 S (2023-2024) Ny saldering av statsbudsjettet 2023.