Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Ved utgangen av 2016 var markedsverdien av SPU 7 507 milliarder kroner. Investeringene var fordelt med om lag 4 700 milliarder i aksjer, i underkant av 2 600 milliarder i obligasjoner og vel 240 milliarder i eiendom, svarende til henholdsvis 62,5 prosent, 34,3 prosent og 3,2 prosent av fondet.

Utvikling i markedsverdi mai 1996 – 31. desember 2016.
Milliarder NOK (venstre akse) og prosent av BNP Fastlands-Norge (høyre akse)

Kilder: Norges Bank, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet

I løpet av 2016 økte markedsverdien av fondet med 36 milliarder kroner. Den nominelle avkastningen i perioden var 447 milliarder kroner, mens endringer i kronekursen isolert sett ga en reduksjon i markedsverdien på 306 milliarder. 2016 var det første året siden 1996 hvor netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten var lavere enn det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det innebar at 2016 ble det første året med netto uttak fra fondet. Netto uttak i løpet av året var på 101 milliarder kroner. 

Utvikling i markedsverdi siden oppstart, brutt ned på komponenter. Milliarder kroner.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Siden første kapitaloverføring i mai 1996 er samlet netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten 4 901 milliarder kroner. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet utgjør i samme periode 1 507 milliarder kroner. Samlet nominell avkastning før fradrag for forvaltningskostnader tilsvarer 3 123 milliarder kroner, se figur over.

Som følge av at SPU er investert i andre valutaer enn norske kroner, blir verdien målt i norske kroner påvirket av endringer i valutakursen. En svekkelse av kronen i perioden sett under ett har isolert sett økt verdien av fondet med 1 025 milliarder kroner. Endringer i kronekursen har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.