Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Ved utgangen av første halvår 2020 var markedsverdien av SPU 10 398 milliarder kroner. Investeringene var fordelt med drøyt 7 230 milliarder i aksjer, om lag 2 870 milliarder i obligasjoner og i underkant av 300 milliarder i unotert eiendom, svarende til henholdsvis 69,6 prosent, 27,6 prosent og 2,8 prosent av fondet.

Utvikling i markedsverdi mai 1996 – 30. juni 2020.
Milliarder NOK (venstre akse) og prosent av BNP Fastlands-Norge (høyre akse)

Utvikling i markedsverdi
Kilder: Norges Bank, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet

I løpet av første halvår 2020 økte markedsverdien av fondet med 314 milliarder kroner. Den nominelle avkastningen i perioden var -188 milliarder kroner, mens endringer i kronekursen isolert sett ga en økning i markedsverdien på 672 milliarder. Netto tilførsel var -167 milliarder kroner i løpet av første halvår 2020. 


Utvikling i markedsverdi siden oppstart, brutt ned på komponenter. Milliarder kroner.

Utvikling i markedsverdi siden oppstart
Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Siden første kapitaloverføring i mai 1996 er samlet tilførsel til fondet 3 571 milliarder kroner, mens samlet uttak er 354 milliarder kroner. Samlet nominell avkastning før fradrag for forvaltningskostnader tilsvarer 5 170 milliarder kroner, se figur over.

Som følge av at SPU er investert i andre valutaer enn norske kroner, blir verdien målt i norske kroner påvirket av endringer i valutakursen. En svekkelse av kronen i perioden sett under ett har isolert sett økt verdien av fondet med 2 062 milliarder kroner. Endringer i kronekursen har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.