Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Ved utgangen av første halvår 2017 var markedsverdien av SPU 8 018 milliarder kroner. Investeringene var fordelt med drøyt 5 220 milliarder i aksjer, i underkant av 2 600 milliarder i obligasjoner og nær 200 milliarder i eiendom, svarende til henholdsvis 65,1 prosent, 32,4 prosent og 2,5 prosent av fondet.

Utvikling i markedsverdi mai 1996 – 30. juni 2017.
Milliarder NOK (venstre akse) og prosent av BNP Fastlands-Norge (høyre akse)

Utvikling i markedsverdi

Kilder: Norges Bank, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet

I løpet av første halvår 2017 økte markedsverdien av fondet med 511 milliarder kroner. Den nominelle avkastningen i perioden var 499 milliarder kroner, mens endringer i kronekursen isolert sett ga en økning i markedsverdien på 51 milliarder. Netto uttak i løpet av første halvåret var på 36 milliarder kroner. 

Utvikling i markedsverdi siden oppstart, brutt ned på komponenter. Milliarder kroner.

Markedsverdi

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Siden første kapitaloverføring i mai 1996 er samlet netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten 4 990 milliarder kroner. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet mv. utgjør i samme periode 1 633 milliarder kroner. Samlet nominell avkastning før fradrag for forvaltningskostnader tilsvarer 3 622 milliarder kroner, se figur over.

Som følge av at SPU er investert i andre valutaer enn norske kroner, blir verdien målt i norske kroner påvirket av endringer i valutakursen. En svekkelse av kronen i perioden sett under ett har isolert sett økt verdien av fondet med 1 076 milliarder kroner. Endringer i kronekursen har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.