Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Ved utgangen av 2018 var markedsverdien av SPU 8 251 milliarder kroner. Investeringene var fordelt med i underkant av 5 500 milliarder i aksjer, om lag 2 550 milliarder i obligasjoner og drøyt 220 milliarder i eiendom, svarende til henholdsvis 66,3 prosent, 30,7 prosent og 3,0 prosent av fondet.

Utvikling i markedsverdi mai 1996 – 31. desember 2018.
Milliarder NOK (venstre akse) og prosent av BNP Fastlands-Norge (høyre akse)

Kilder: Norges Bank, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet

I løpet av 2018 ble markedsverdien av fondet redusert med 232 milliarder kroner. Den nominelle avkastningen i perioden var minus 485 milliarder kroner, mens endringer i kronekursen isolert sett ga en økning i markedsverdien på 224 milliarder. Netto kontantstrøm var 259 milliarder kroner, mens oljekorrigert underskudd var 225 milliarder kroner i løpet av 2018. Utvikling i markedsverdi siden oppstart, brutt ned på komponenter. Milliarder kroner.

 

 

 

 

 

 

 
Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Siden første kapitaloverføring i mai 1996 er netto kontantstrøm til fondet 5 327 milliarder kroner, mens samlet oljekorrigert underskudd mv. er 1 962 milliarder kroner. Samlet nominell avkastning før fradrag for forvaltningskostnader tilsvarer 3 666 milliarder kroner, se figur over.

Som følge av at SPU er investert i andre valutaer enn norske kroner, blir verdien målt i norske kroner påvirket av endringer i valutakursen. En svekkelse av kronen i perioden sett under ett har isolert sett økt verdien av fondet med 1 263 milliarder kroner. Endringer i kronekursen har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

Til toppen