Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Ved utgangen av første halvår 2018 var markedsverdien av SPU 8 337 milliarder kroner. Investeringene var fordelt med drøyt 5 550 milliarder i aksjer, om lag 2 550 milliarder i obligasjoner og 220 milliarder i eiendom, svarende til henholdsvis 66,8 prosent, 30,6 prosent og 2,6 prosent av fondet.

Utvikling i markedsverdi mai 1996 – 30. juni 2018.
Milliarder NOK (venstre akse) og prosent av BNP Fastlands-Norge (høyre akse)

Market value

Kilder: Norges Bank, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet

I løpet av første halvår 2018 ble markedsverdien av fondet redusert med 149 milliarder kroner. Den nominelle avkastningen i perioden var minus 3 milliarder kroner, mens endringer i kronekursen isolert sett ga en reduksjon i markedsverdien på 135 milliarder. Netto tilførsel var minus 8 milliarder kroner i løpet av første halvår 2018. 

Utvikling i markedsverdi siden oppstart, brutt ned på komponenter. Milliarder kroner.

 Market value

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Siden første kapitaloverføring i mai 1996 er samlet tilførsel til fondet 3 497 milliarder kroner, mens samlet uttak er 172 milliarder kroner. Samlet nominell avkastning før fradrag for forvaltningskostnader tilsvarer 4 147 milliarder kroner, se figur over.

Som følge av at SPU er investert i andre valutaer enn norske kroner, blir verdien målt i norske kroner påvirket av endringer i valutakursen. En svekkelse av kronen i perioden sett under ett har isolert sett økt verdien av fondet med 904 milliarder kroner. Endringer i kronekursen har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

Til toppen