Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Ved utgangen av første halvår 2019 var markedsverdien av SPU 9 160 milliarder kroner. Investeringene var fordelt med drøyt 6 350 milliarder i aksjer, om lag 2 565 milliarder i obligasjoner og i underkant av 250 milliarder i eiendom, svarende til henholdsvis 69,3 prosent, 28,0 prosent og 2,7 prosent av fondet.

Utvikling i markedsverdi mai 1996 – 30. juni 2019.
Milliarder NOK (venstre akse) og prosent av BNP Fastlands-Norge (høyre akse)

Statens pensjonsfond utlands markedsverdi
Kilder: Norges Bank, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet

I løpet av første halvår 2019 økte markedsverdien av fondet med 908 milliarder kroner. Den nominelle avkastningen i perioden var 995 milliarder kroner, mens endringer i kronekursen isolert sett ga en reduksjon i markedsverdien på 98 milliarder. Netto tilførsel var 14 milliarder kroner i løpet av første halvår 2019. 


Utvikling i markedsverdi siden oppstart, brutt ned på komponenter. Milliarder kroner.

Markedsverdi
Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Siden første kapitaloverføring i mai 1996 er samlet tilførsel til fondet 3 552 milliarder kroner, mens samlet uttak er 172 milliarder kroner. Samlet nominell avkastning før fradrag for forvaltningskostnader tilsvarer 4 660 milliarder kroner, se figur over.

Som følge av at SPU er investert i andre valutaer enn norske kroner, blir verdien målt i norske kroner påvirket av endringer i valutakursen. En svekkelse av kronen i perioden sett under ett har isolert sett økt verdien av fondet med 1 166 milliarder kroner. Endringer i kronekursen har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

Til toppen