Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Ved utgangen av 2017 var markedsverdien av SPU 8 484 milliarder kroner. Investeringene var fordelt med drøyt 5 650 milliarder i aksjer, om lag 2 600 milliarder i obligasjoner og nær 220 milliarder i eiendom, svarende til henholdsvis 66,6 prosent, 30,8 prosent og 2,6 prosent av fondet.

Utvikling i markedsverdi mai 1996 – 31. desember 2017.
Milliarder NOK (venstre akse) og prosent av BNP Fastlands-Norge (høyre akse)

Kilder: Norges Bank, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet

I løpet av 2017 økte markedsverdien av fondet med 977 milliarder kroner. Den nominelle avkastningen i perioden var 1 028 milliarder kroner, mens endringer i kronekursen isolert sett ga en økning i markedsverdien på 15 milliarder. Netto kontantstrøm var 167 milliarder kroner, mens oljekorrigert underskudd var 228 milliarder kroner i løpet av 2017. 

Utvikling i markedsverdi siden oppstart, brutt ned på komponenter. Milliarder kroner.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Siden første kapitaloverføring i mai 1996 er samlet netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten 5 068 milliarder kroner. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet mv. utgjør i samme periode 1 736 milliarder kroner. Samlet nominell avkastning før fradrag for forvaltningskostnader tilsvarer 4 151 milliarder kroner, se figur over.

Som følge av at SPU er investert i andre valutaer enn norske kroner, blir verdien målt i norske kroner påvirket av endringer i valutakursen. En svekkelse av kronen i perioden sett under ett har isolert sett økt verdien av fondet med 1 040 milliarder kroner. Endringer i kronekursen har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

Til toppen