Investeringsstrategi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Investeringsstrategien til SPU er utviklet over tid med utgangspunkt i faglige utredninger, praktiske erfaringer og grundige vurderinger. Målsettingen er høyest mulig avkastning over tid målt i fondets valutakurv, gitt moderat risiko. Fondet har i utgangspunktet en høy evne til å bære risiko. Hva som er et riktig risikonivå, vil avhenge av risikotoleransen til eierne, representert ved politiske myndigheter.

The investment strategy of the GPFG

Investeringsstrategien er avledet av fondets formålet og særpreg, samt antakelser om finansmarkedenes virkemåte og forvalters fortrinn. Strategien er særlig kjennetegnet ved:

  • bred spredning av investeringene
  • høsting av risikopremier over tid
  • begrenset ramme for avvik fra referanseindeksen
  • ansvarlig forvaltning
  • kostnadseffektivitet
  • klar styringsstruktur

Investeringsstrategien er basert på at en må ta risiko for å oppnå en tilfredsstillende forventet avkastning over tid. Forvaltningen sikter derfor ikke mot å minimere svingningene i fondets avkastning. En slik strategi ville gitt en vesentlig lavere forventet avkastning over tid.