Investeringsstrategi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Det følger av lov om Statens pensjonsfond at målet med investeringene i SPU skal være å oppnå høyest mulig avkastning til en akseptabel risiko. Innenfor denne målsettingen skal fondet forvaltes ansvarlig.

Investeringsstrategi SPU

Investeringsstrategien er utformet med utgangspunkt i fondets formål og særtrekk, forvalters fortrinn og antakelser om hvordan finansmarkedene fungerer. Strategien er utviklet over tid basert på allment tilgjengelig kunnskap, forskning, praktiske erfaringer og grundige vurderinger. Viktige veivalg i forvaltningen av fondet forankres i Stortinget.

Finansdepartementet har over tid utviklet en strategi som særlig kjennetegnes ved:

  • bred spredning av investeringene
  • høsting av risikopremier
  • tilbakevekting av akjseandelen
  • begrenset ramme for avvik fra referanseindeksen (aktiv forvaltning)
  • ansvarlig forvaltning
  • kostnadseffektiv forvaltning
  • åpenhet

Investeringsstrategien er basert på at en må ta risiko for å oppnå en tilfredsstillende forventet avkastning over tid. Fondet har i utgangspunktet en høy evne til å bære risiko. Hva som er et riktig risikonivå, vil avhenge av risikotoleransen til eierne, representert ved politiske myndigheter. Valg av aksjeandel er den beslutningen som i størst grad bestemmer samlet risiko i SPU. Ettersom departementet har fastsatt en begrenset ramme for avvik fra referanseindeksen, vil en forvente at svingningene i fondets avkastning i stor grad kan forklares av utviklingen i de internasjonale aksjemarkedene. Gjennom Stortingets tilslutning til aksjeandelen i referanseindeksen, har politiske myndigheter gitt uttrykk for hva som anses å være et akseptabelt nivå på risiko i fondet.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2024.