Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning fra januar 1998 til og med utgangen av 2016 var 5,7 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 3,8 prosent.

Den nominelle avkastningen av SPU var 6,9 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av aksje-, obligasjons- og eiendomsporteføljen var henholdsvis 8,7 prosent, 4,3 prosent og 0,8 prosent

Resultater i forvaltningen av SPU i 2016, målt i fondets valutakurv

Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet

Avkastningen av aksje- og obligasjonsinvesteringene sammenliknes med avkastningen av referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Samlet sett oppnådde Norges Bank i 2016 en avkastning som var 0,15 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen. Det var meravkastning både i aksje- og obligasjonsforvaltningen. Resultatene i forvaltningen må vurderes over tid. Siden 1998 har Norges Bank oppnådd en gjennomsnittlig årlig brutto meravkastning på 0,26 prosentenheter, se tabell under. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet