Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning fra januar 1998 til og med utgangen av 2017 var 6,1 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 4,2 prosent.

Den nominelle avkastningen av SPU i 2017 var 13,7 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av aksje-, obligasjons- og den unoterte eiendomsporteføljen var henholdsvis 19,4 prosent, 3,3 prosent og 7,5 prosent.

Resultater i forvaltningen av SPU i 2017, målt i fondets valutakurv

Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet

Avkastningen av aksje- og obligasjonsinvesteringene sammenlignes med avkastningen av referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Samlet sett oppnådde Norges Bank i 2017 en avkastning som var 0,70 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen. Avkastningen av både i aksjer og obligasjoner var høyere enn i referanseindeksene fastsatt av Finansdepartementet. Resultatene i forvaltningen må vurderes over tid. Siden 1998 har Norges Bank oppnådd en gjennomsnittlig årlig brutto meravkastning på 0,28 prosentenheter, se tabell under. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Til toppen