Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning de siste 20 årene har vært 5,3 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 3,4 prosent.

Den nominelle avkastningen av SPU i første halvår 2020 var -3,4 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av aksje-, obligasjons- og den unoterte eiendomsporteføljen var henholdsvis -6,8 prosent, 5,1 prosent og -1,6 prosent.

Resultater i forvaltningen av SPU hittil i 2020, målt i fondets valutakurv

avkastning
Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet

Avkastningen av aksje- og obligasjonsinvesteringene sammenlignes med avkastningen av referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Samlet sett oppnådde Norges Bank i første halvår 2020 en avkastning som var 0,11 prosentenheter lavere enn avkastningen av referanseindeksen. Avkastningen av aksjeinvesteringene var lavere enn avkastningen av fondets referanseindeks for aksjer, mens avkastningen av obligasjonsinvesteringene var høyere enn avkastningen av fondets obligasjonsindeks. Avkastningen av de unoterte eiendomsinvesteringene var 3,6 prosentenheter lavere enn de aksjene og obligasjonene som Norges Bank oppgir at de har solgt for å finansiere investeringene. De siste 20 årene har Norges Bank oppnådd en gjennomsnittlig årlig brutto meravkastning på 0,17 prosentenheter, se tabell under. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

historiske nøkkeltall
Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet