Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning fra januar 1998 til og med utgangen av første halvår 2017 var 5,9 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 4 prosent.

Den nominelle avkastningen av SPU i første halvår 2017 var 6,5 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av aksje-, obligasjons- og eiendomsporteføljen var henholdsvis 9,1 prosent, 1,9 prosent og 2,7 prosent.

Resultater i forvaltningen av SPU i første halvår 2017, målt i fondets valutakurv

resultater

Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet

Avkastningen av aksje- og obligasjonsinvesteringene sammenliknes med avkastningen av referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Samlet sett oppnådde Norges Bank i første halvår 2017 en avkastning som var 0,38 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen. Avkastningen både i aksje- og obligasjonsforvaltningen var høyere enn i referanseindeksene fastsatt av Finansdepartementet. Resultatene i forvaltningen må vurderes over tid. Siden 1998 har Norges Bank oppnådd en gjennomsnittlig årlig brutto meravkastning på 0,27 prosentenheter, se tabell under. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

historisk

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet