Strategisk referanseindeks

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank uttrykker den langsiktige investeringsstrategien til SPU, herunder fondets strategiske referanseindeks og tilhørende rammer for forvaltningen.

Den strategiske referanseindeksen består av separate indekser for aksjer og obligasjoner. Aksjer utgjør 70 prosent og obligasjoner resten. Andelen aksjer er valgt etter en avveiing mellom forventet avkastning og risiko på lang sikt.

Strategisk referanseindeks SPU

Fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner tar utgangspunkt i brede, globale indekser fra ledende indeksleverandører. Referanseindeksene gjenspeiler i stor grad investeringsmulighetene i de globale aksje- og obligasjonsmarkedene. Forvaltningen av SPU kan betegnes som indeksnær og avkastningen av fondet følger i hovedsak av den generelle markedsutviklingen. Departementets mandat til Norges Bank gir samtidig banken en begrenset ramme for avvik fra referanseindeksen. Formålet med slike avvik er en kostnadseffektiv gjennomføring av forvaltningen og å oppnå meravkastning.

Det er i mandatet åpnet for at Norges Bank kan investere SPU i unotert eiendom og i unotert infrastruktur for fornybar energi. Omfanget og innretningen av de unoterte investeringene bestemmes av Norges Bank innenfor rammer fastsatt av departementet.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2024.