Strategisk referanseindeks

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank uttrykker den langsiktige investeringsstrategien til SPU, herunder fondets strategiske referanseindeks og tilhørende rammer for forvaltningen. Den strategiske referanseindeksen består av separate indekser for aksjer og obligasjoner. I 2017 sluttet Stortinget seg til at aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for SPU skal økes fra 62,5 prosent til 70 prosent. Når planene er gjennomført vil obligasjoner utgjøre 30 prosent av den strategiske referanseindeksen. Andelen aksjer er valgt etter en avveiing mellom forventet avkastning og risiko på lang sikt.

Fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner tar utgangspunkt i brede, globale indekser fra ledende indeksleverandører, se figur under. Referanseindeksene gjenspeiler i stor grad investeringsmulighetene i de globale aksje- og obligasjonsmarkedene, og avkastningen av fondet følger i hovedsak av den generelle markedsutviklingen. Departementets mandat til Norges Bank gir samtidig banken en begrenset ramme for avvik fra referanseindeksen.

Strategiske referanseindeks

Referanseindeksen som er valgt for fondets aksjeinvesteringer er utarbeidet av FTSE Russell og inkluderer alle land utenom Norge klassifisert av indeksleverandøren som utviklede markeder, avanserte fremvoksende markeder eller sekundære fremvoksende markeder. Referanseindeksen for obligasjoner er levert av Bloomberg (1) og består av 70 prosent statsobligasjoner og 30 prosent selskapsobligasjoner. Sammensetningen av statsdelen av obligasjonsindeksen tar utgangspunkt i de valutaer som inngår i aktuelle delindekser utarbeidet av Bloomberg, med unntak av norske kroner. Selskapsdelen av obligasjonsindeksen består av syv godkjente valutaer fra utviklede markeder.

Referanseindeksens fordeling på land og geografiske regioner er for aksjer og selskapsobligasjoner basert på et prinsipp om markedsvekter, mens sammensetningen av statsobligasjoner tar utgangspunkt i økonomienes relative størrelse, målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP-vekter). Regionfordelingen for aksje- og obligasjonsindeksene er supplert med enkelte justeringsfaktorer.

Fra 1. januar 2017 består den strategiske referanseindeksen kun av noterte aksjer og obligasjoner. Eiendomsporteføljen ble fra samme dato tatt ut av referanseindeksen og inn i Norges Banks ramme for avvik fra denne. For unoterte eiendomsinvesteringer er det i tillegg lagt opp til en øvre grense på 7 prosent av kapitalen i SPU

(1) Bloomberg L.P. overtok Barclays indeksløsninger (BRAIS) fra Barclays PLC 24. august 2016.

Sammensetning av strategisk og faktisk referanseindeks