Styringsmodell

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av SPU. Den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget ivaretas av Norges Bank.

Departementet har fastsatt bestemmelser om Norges Banks forvaltning av SPU i eget mandat. Forvaltningsmandatet beskriver de overordnede investeringsrammene og stiller krav til risikostyring, rapportering og ansvarlig forvaltning.

SPU styringsmodell

Styringsstrukturen for forvaltningen av SPU legger til rette for en god forankring av fondets investeringsstrategi og risikoprofil hos kapitaleierne, representert ved regjeringen og Stortinget. Samtidig må det være tilstrekkelig delegering av fullmakter til at løpende beslutninger i den operasjonelle forvaltningen tas nær markedene fondet er investert i. Norges Bank har anledning til å avvike fra referanseindeksen innenfor bestemte risikorammer fastsatt i mandat fra Finansdepartementet.

Styringsmodell SPU

Forvaltningen av SPU tar utgangspunkt i at Stortinget, Finansdepartementet, Norges Banks hovedstyre og kapitalforvaltningsenheten i Norges Bank (NBIM) har ulike roller. Delegering av oppgaver og fullmakter går nedover i systemet, mens rapportering av resultater og risiko går oppover. Hvert ledd i systemet har en egen tilsynsenhet som mottar rapportering fra og utøver tilsyn med leddet under. Et unntak fra dette prinsippet er at Norges Banks hovedstyre er gjenstand for tilsyn fra det stortingsoppnevnte representantskapet, som også oppnevner bankens revisor.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2024.

Styringsstrukturen for Statens pensjonsfond utland (SPU) ble sist vurdert ifm. arbeidet med gjeldende sentralbanklov som trådte i kraft 1. januar 2020, jf. Prop. 97 L (2018–2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) og Meld. St. 7 (2018-2019) Om ny sentralbanklov.

Som det øverste utøvende organet i Norges Bank er det hovedstyret som er ansvarlig for bankens oppgave med å forvalte SPU. Norges Banks hovedstyre består av sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og seks eksterne styremedlemmer. Sentralbanksjefen er styrets leder. Samtlige oppnevnes av regjeringen (Kongen i statsråd) som også utpeker hvem av de to visesentralbanksjefene som skal være styrets nestleder. Sentralbanksjefen og de to visesentralbanksjefene besitter åremålsstillinger på seks pluss inntil seks år, mens de eksterne medlemmene velges for fire år om gangen. Samlet maksimal fungeringstid for medlemmene er 12 år. I administrative saker består styret også av to personer valgt av og blant de ansatte.

Hovedstyret har ansvar for Norges Banks samlede virksomhet, herunder alle administrative saker samt de fagsakene som ikke er tillagt komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Med unntak av de oppgavene som i eller i medhold av loven er lagt til komiteen, gjelder hovedstyrets myndighet og ansvar alle områder og oppgaver i banken, inkludert styring, kontroll og oppfølging av den operative gjennomføringen av forvaltningen av SPU, valutareservene, betalingssystemet og oppgjørssystemet, samt sikkerhetstillelse for lån mv.

Det er ikke lovfestet formelle krav til kompetanse for hovedstyremedlemmene. Finansdepartementet uttalte imidlertid i Meld. St. 7 (2018-2019): Styret i Norges Bank skal videre sørge for en forsvarlig organisering og innretning av Norges Bank, herunder av den operative forvaltningen av SPU. Styret skal også følge opp planer for hele banken og påse at banken er underlagt god styring og kontroll. Styret har en viktig funksjon i å utfordre administrasjonen i saker som legges frem for styret. Å besitte relevant kompetanse er ett av flere kriterier som må være oppfylt for at de styrende organer skal kunne fylle sin funksjon. Opprettelsen av fagkomiteen gjør at styrets kompetanse kan tilpasses ansvaret med å forvalte SPU og de øvrige sentralbankoppgavene, mens komiteens kompetanse kan tilpasses pengepolitikk og makroøkonomi. Styrets kompetanse og sammensetning kan i større grad orienteres mot spesialisert kompetanse innen kapitalforvaltning og måling, styring og kontroll av risiko, samt innsikt i ansvarlig forvaltningspraksis. I tillegg må styret besitte en generell samfunnsforståelse, herunder forståelse for ansvars- og rolledelingen mellom styret og politiske myndigheter. Det er av avgjørende betydning at både styrende organer og ledelsen for forvaltningen av SPU har en grunnfestet forståelse av det norske samfunnet, god rolleforståelse og lojalitet til eier av fondet, representert ved storting og regjering. […] Stortinget sluttet seg til disse vurderingene, jf. Innst. 165 S (2018–2019). Departementet vurderer årlig hovedstyrets kompetanse sett opp mot de samlede kompetansekravene.

Styregodtgjøringen vurderes og fastsettes årlig av Finansdepartementet. Vurderingen gjøres etter lønnsoppgjøret i staten. Godtgjøringen skal avspeile ansvar, kompetanse, tidsbruk og kompleksitet og sikre rekrutteringen til vervene.