Statens pensjonsfond utland (SPU)

Styringsmodell

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av SPU. Den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget ivaretas av Norges Bank.

Departementet har fastsatt bestemmelser om Norges Banks forvaltning av SPU i eget mandat. Forvaltningsmandatet beskriver de overordnede investeringsrammene og stiller krav til risikostyring, rapportering og ansvarlig forvaltning.

SPU styringsmodell

Styringsstrukturen for forvaltningen av SPU legger til rette for en god forankring av fondets investeringsstrategi og risikoprofil hos kapitaleierne, representert ved regjeringen og Stortinget. Samtidig må det være tilstrekkelig delegering av fullmakter til at løpende beslutninger i den operasjonelle forvaltningen tas nær markedene fondet er investert i. Norges Bank har anledning til å avvike fra referanseindeksen innenfor bestemte risikorammer fastsatt i mandat fra Finansdepartementet.

Styringsmodell SPU

Forvaltningen av SPU tar utgangspunkt i at Stortinget, Finansdepartementet, Norges Banks hovedstyre og kapitalforvaltningsenheten i Norges Bank (NBIM) har ulike roller. Delegering av oppgaver og fullmakter går nedover i systemet, mens rapportering av resultater og risiko går oppover. Hvert ledd i systemet har en egen tilsynsenhet som mottar rapportering fra og utøver tilsyn med leddet under. Et unntak fra dette prinsippet er at Norges Banks hovedstyre er gjenstand for tilsyn fra det stortingsoppnevnte representantskapet, som også oppnevner bankens revisor.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2023.