Meld. St. 7 (2018–2019)

Om ny sentralbanklov

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem regjeringens syn på hvordan Norges Bank og den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres og styres. Også andre viktige spørsmål for sentralbankvirksomheten omtales, blant annet Norges Banks forhold til statsmyndighetene og formålsbestemmelsen. Gjennom fremleggelsen av meldingen om ny sentralbanklov ønsker regjeringen å legge til rette for at viktige veivalg forankres grundig i Stortinget. Regjeringen tar deretter sikte på å fremme en lovproposisjon våren 2019.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no