Historisk arkiv

Pressemeldinger

Regjeringen vil beholde forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i Norges Bank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

− Regjeringen foreslår en ny og mer moderne styringsstruktur for Norges Bank. Med dette legger vi til rette for en god styring av sentralbanken og Statens pensjonsfond utland, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansdepartementet har i dag lagt frem en stortingsmelding om ny sentralbanklov med regjeringens syn på hvordan Norges Bank og den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres og styres.

Regjeringen går inn for å:

  • Beholde forvaltningen av SPU i Norges Bank
  • Opprette en fagkomité for pengepolitikk og finansiell stabilitet
  • Videreføre representantskapet, Stortingets kontroll- og tilsynsorgan for Norges Bank
  • Styrke sentralbankens uavhengighet i loven
  • Fastsette en ny formålsbestemmelse for sentralbanken

− Regjeringen er opptatt av at viktige veivalg for Norges Bank og forvaltningen av våre felles sparepenger i SPU forankres bredt i Stortinget før vi legger frem en lovproposisjon om saken til våren, sier finansminister Siv Jensen.

Dagens lov er fra 1985. Sentralbankens oppgaver er betydelig endret siden den gang, blant annet er pengepolitikken lagt om fra fastkurs til inflasjonsmål, og banken har fått oppgaven med å forvalte SPU. I 2015 satte regjeringen ned et utvalg for å gjennomgå sentralbankloven i lys av disse utviklingstrekkene. Utvalget skulle se på styringsstrukturen for Norges Bank og forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene, og vurdere målformuleringer for sentralbanken. Utvalgets mandat ble senere utvidet til å omfatte også en vurdering av alternative styringsmodeller for SPU.

Utvalget foreslo å skille ut forvaltningen av SPU fra Norges Bank til et eget særlovselskap. Høringsinstansene hadde ulike syn på dette forslaget.

Norges Bank er en institusjon med bred tillit, også internasjonalt. Banken har oppnådd gode resultater både innen sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen. Som landets sentralbank har Norges Bank bred forståelse for fondets rolle i den økonomiske politikken. Det vil dessuten være en ikke ubetydelig risiko ved å skille ut forvaltningen fra banken.

− Etter en samlet vurdering mener regjeringen at Norges Bank fortsatt bør ha ansvaret for å forvalte SPU. Det er samtidig behov å styrke styringsstrukturen for hele bankens virksomhet. Vi må ta høyde for at både forvaltningen av SPU og arbeidet med pengepolitikken og finansiell stabilitet kan bli mer krevende fremover, sier finansministeren.

Regjeringen foreslår derfor å opprette en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank. Komiteen skal beslutte styringsrenten og gi råd om blant annet motsyklisk kapitalbuffer. Da kan styrets kapasitet og kompetanse tilpasses særlig forvaltningen av SPU og bankens øvrige sentralbankoppgaver.

Regjeringen går også inn for å videreføre representantskapet, som Stortingets kontroll- og tilsynsorgan for Norges Bank. − Det bidrar til å styrke den demokratiske forankringen av både sentralbanken og forvaltningen av SPU, sier finansministeren.

I meldingen går regjeringen inn for at Norges Bank fortsatt skal ha stor grad av uavhengighet i bruken av virkemidler innen sentralbank-virksomheten. Terskelen for instruksjon er høy i dag, og regjeringen foreslår at det innføres en slik terskel i loven.

Regjeringen redegjør også for hva som bør være formålet med sentralbankvirksomheten. Regjeringen mener at hovedformålet bør være å opprettholde prisstabilitet og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Norges Bank bør ellers bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Dette er i tråd med sentralbanklovutvalgets forslag. Regjeringen mener forslaget får frem bankens roller og ansvar på en god måte.

Les mer:

 

Nett-tv Pressekonferanse: Ny sentralbanklov

Se sendingen her

Se sendingen her