NOU 2017: 13

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Sentralbanklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. april 2015 for å gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget har som en oppfølging av mandatet vurdert styringsstrukturen for Norges Bank og forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene. Utvalget har videre vurdert organiseringen av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Les dokumentet