Historisk arkiv

Pressemelding fra utvalget:

Norges Bank bør ha en egen komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet og et uavhengig styre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Sentralbanklovutvalget foreslår at det opprettes en komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank. Samtidig foreslås det at styret skal være uavhengig av bankens administrasjon.

Utvalget overleverte i dag sin innstilling til finansminister Siv Jensen.

Komiteen skal ifølge forslaget ha beslutningsmyndighet i pengepolitikken og i arbeidet med finansiell stabilitet. Den skal bestå av sentralbanksjefen (leder), visesentralbanksjefen (nestleder), to eksterne medlemmer som engasjeres på deltid og et medlem som er fast ansatt i banken. De fire første oppnevnes av regjeringen, mens den ansatte oppnevnes av bankens styre.

– En slik komite vil styrke bankens arbeid med pengepolitikk og finansiell stabilitet. Å engasjere de eksterne medlemmene på deltid, gjør at de kan forberede seg til drøftingene på samme måte som sentralbankledelsen. Alle medlemmene vil ha dette som sin kjerneoppgave, sier utvalgsleder Svein Gjedrem.

Utvalget foreslår også at styret i Norges Bank bør bestå utelukkende av eksterne medlemmer som oppnevnes av regjeringen.

– Når ansvaret for pengepolitikk og arbeidet med finansiell stabilitet legges til en komite, bør styret være uavhengig av bankens administrasjon. Et uavhengig styre vil bringe organiseringen av Norges Bank mer på linje med regler og anbefalinger for god virksomhetsstyring, sier Gjedrem.

Med bare eksterne medlemmer i styret faller behovet for å ha et eget representantskap bort. Det vil fortsatt være Finansdepartementet som evaluerer bankens bruk av skjønnsmyndighet og måloppnåelse. I tillegg vil departementet føre tilsyn med styret og godkjenne bankens regnskap. Stortinget fører kontroll ved behandling av Finansdepartementets meldinger og gjennom Riksrevisjonens tilsyn med statsrådens utøvelse av myndighet. Utvalget mener også at høringene av bankens ledelse og styrende organer i finanskomiteen i Stortinget kan utvikles videre.

– Forslaget gir klarere ansvarslinjer fra Stortinget til departementet og ned til banken enn i dag. Samlet mener vi forslaget styrker den demokratiske forankringen for bankens virksomhet og tilsynet med pengevesenet, sier Svein Gjedrem.