Historisk arkiv

Pressemelding fra utvalget:

Forslag til ny sentralbanklov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Sentralbanklovutvalget foreslår ny sentralbanklov som fastsetter et klart formål for Norges Bank. Det foreslås også at banken får oppgaven med å fastsette motsyklisk kapitalbuffer, og at det åpnes for at Norges Bank kan regulere kravene til nye utlån med pant i bolig.

Utvalget overleverte i dag sin innstilling til finansminister Siv Jensen.

– Vi legger vekt på at bankens virksomhet skal være demokratisk forankret. Samtidig er det viktig med åpenhet, forutsigbarhet og langsiktighet i bruk av virkemidler og gjennomføring av oppgaver, sier utvalgsleder Svein Gjedrem.

Utvalget foreslår følgende formål og oppgaver for Norges Bank:

  • Norges Bank skal ha som formål å opprettholde en stabil pengeverdi. Norges Bank skal være den utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken.
  • Norges Bank skal videre ha som formål å fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Norges Bank skal ha utøvende og rådgivende myndighet i arbeidet for finansiell stabilitet.
  • Sentralbanken skal ellers bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Utvalget viser til at regjeringen ved behov bør kunne presisere målene for Norges Banks virksomhet etter loven, for eksempel gjennom et mandat for pengepolitikken. Målene vil tjene som referanse når regjeringen og Stortinget evaluerer bankens virkemiddelbruk. Målene bør vurderes med jevne mellomrom, for eksempel hvert femte år.

Utvalget foreslår at Norges Bank ellers ikke skal kunne instrueres i sin virksomhet unntatt i ekstraordinære situasjoner. Norges Banks plikt til å forelegge saker av særlig viktighet for departementet før vedtak treffes, faller etter forslaget bort, men departementet skal informeres om saker av viktighet.

Utvalget åpner også for at regjeringen kan gi Norges Bank myndighet til å beslutte virkemidler i arbeidet med finansiell stabilitet.

– Vi foreslår at Norges Bank får oppgaven med å fastsette kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene, og at det kan delegeres til banken å gi regler for krav til nye utlån med pant i bolig, sier Gjedrem.