Historisk arkiv

Pressemelding fra utvalget:

Statens pensjonsfond utland bør forvaltes av et eget selskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Sentralbanklovutvalget anbefaler at Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.

Utvalget overleverte i dag sin utredning til finansminister Siv Jensen.

– Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere. I tillegg er virksomhetene av ulik art, og det er stort spenn i oppgavene. Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgsleder Svein Gjedrem.

Forvalterselskapet foreslås etablert som et særlovselskap etter en liknende modell som Folketrygdfondet. Selskapet skal ha et styre som oppnevnes av regjeringen. Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond. Utvalget legger til grunn at praksisen med å forankre viktige endringer i mandatet i Stortinget, føres videre.

Departementet fører tilsyn med styrets beslutninger og oppfølging av forvaltningsmandatet. Selskapet rapporterer til departementet, og departementet sender melding til Stortinget om forvaltningen.

– Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill. Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, sier Gjedrem.

Utvalget advarer mot å dele opp forvaltningen i flere selskaper. Det vil være kostbart og mer krevende å styre. Det er ikke her grunnlag for konkurranse mellom statlige enheter.

Utvalget advarer også mot å bruke fondet som virkemiddel i utenriks-, nærings-, regional- eller miljøpolitikken, eller som et budsjett nummer to for formål som ikke når opp i prioriteringen over statsbudsjettet.

For å verne fondets viktige rolle i den samlede økonomiske politikken foreslår utvalget at målformuleringen i lov om Statens pensjonsfond sterkere fremhever fondets oppgave som kilde til å finansiere velferdsstaten over generasjonene. Krav om høyest mulig avkastning med en forsvarlig og vel avveid risiko er derfor særlig viktig. Forvaltningen må være ansvarlig. Utvalget foreslår også at dagens praksis med at fondet plasseres utenlands, lovfestes.

– Det gjenspeiler at fondet nå er en bærebjelke i finansieringen av velferdsstaten og er landets sparefond, sier Gjedrem.

Statens pensjonsfond utland kan forvaltes av Norges Bank
Utvalget legger også fram to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.

I den ene modellen opprettes et eget styre for kapitalforvaltningen i tillegg til styret for Norges Bank og en komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Den andre modellen bygger i større grad på gjeldende styringsmodell med et styre og et representantskap, men i tillegg er det en komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet og noen endringer for representantskapet.

Utvalget mener begge disse modellene er mulige og forsvarlige, men at den første av de to kan være å foretrekke.