NOU 2017: 13

Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Sentralbanklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. april 2015 for å gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget har som en oppfølging av mandatet vurdert styringsstrukturen for Norges Bank og forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene. Utvalget har videre vurdert organiseringen av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Utvalget legger med dette fram sin utredning med lovutkast. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 23. juni 2017

Svein Gjedrem leder

Mette Bjørndal

Jan Bjørland

Kari Olrud Moen

Kristin Normann

Marius Ryel

Arne Skauge

Anders Vredin

Yngvar Tveit (sekretariatsleder)

Sigbjørn Atle Berg

Gunnar Knoph Berg

Ingrid K. Rogne

Inger-Johanne Arildsen Rygh

Marianne Sturød

Mirella Elisa Wassiluk

Til forsiden