Investeringsstrategi

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien til Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et akseptabelt nivå på risiko.

Strategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt, og bygger på oppfatninger om hvordan markedene midler investeres i fungerer, samt fondenes formål og særtrekk. Det er lagt betydelig vekt på å forankre investeringsstrategien med utgangspunkt i finansiell teori, forskning og opparbeidede erfaringer.

Investeringsstrategi Statens pensjonsfond

Investeringsstrategien uttrykkes blant annet gjennom sammensetningen av strategiske referanseindekser for aksjer og obligasjoner, samt tilhørende rammer for den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget. Kapitalen i SPU er kun investert utenfor Norge, mens hoveddelen av midlene i SPN er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet (85 prosent). I så måte er det klare forskjeller mellom de to fondene; SPN er en relativt stor investor i et lite kapitalmarked, mens SPU relativt sett er en mindre investor i store, internasjonale markeder.

Strategien bygger på at en må ta risiko for å kunne oppnå en tilfredsstillende avkastning over tid. Verdien av Statens pensjonsfond vil kunne variere betydelig fra år til år. Fondet har i utgangspunktet god evne til å tåle slike svingninger, blant annet fordi det ikke er behov for å realisere en stor del av investeringene på kort varsel (begrenset behov for likviditet). Investeringsstrategien er ikke rettet inn mot at verdisvingningene blir minst mulige på kort sikt. En slik strategi ville gitt vesentlig lavere forventet avkastning over tid.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2022.