Investeringsstrategi

Statens pensjonsfond

Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien til Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et moderat nivå på risiko. Strategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt, og bygger på oppfatninger om hvordan markedene midler investeres i fungerer, samt fondets formål og særtrekk. Det er lagt betydelig vekt på å forankre investeringsstrategien med utgangspunkt i finansiell teori, forskning og opparbeidede erfaringer.

Illustrasjonsbilde om investeringsstrategi

 

Investeringsstrategien til Statens pensjonsfond uttrykkes gjennom sammensetningen av fondets strategiske referanseindekser for aksjer og obligasjoner, samt tilhørende rammer for den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget. Kapitalen i SPU er kun investert i utlandet, mens hoveddelen av midlene i SPN er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet (85 prosent). I så måte er det klare forskjeller mellom de to fondene; SPN er en relativt stor investor i et lite kapitalmarked, mens SPU relativt sett er en mindre investor i store, internasjonale markeder.

En må være forberedt på at verdien av Statens pensjonsfond vil variere betydelig fra år til år. Fondet har i utgangspunktet høy evne til å tåle slike svingninger, blant annet fordi det ikke er behov for å realisere en stor del av investeringene på kort varsel (begrenset behov for likviditet). Investeringsstrategien sikter derfor ikke mot at verdisvingningene blir minst mulige på kort sikt. En slik strategi ville gitt vesentlig lavere forventet avkastning over tid.