Historisk arkiv

Skattesatser 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2015 og 2016. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2015 til 2016 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 2,7 prosent, prisveksten til 2,5 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,9 prosent.

 

2015-regler


2016-regler

Endring
2015–2016

Skatt på alminnelig inntekt

     

Personer1

27 pst.

25 pst.

-2 pst.enheter

Bedrifter2

27 pst.

25 pst.

-2 pst.enheter

       

Trinnskatt

     

Trinn 1

     

 Innslagspunkt

-

159 800 kr

-

 Sats

-

0,44 pst.

-

Trinn 2

     

 Innslagspunkt

-

224 900 kr

-

 Sats

-

1,7 pst.

-

Trinn 3

     

 Innslagspunkt

550 550 kr

565 400 kr

2,7 pst.

 Sats3

9,0 pst.

10,7 pst.

1,7 pst.enheter

Trinn 4

     

 Innslagspunkt

885 600 kr

909 500 kr

2,7 pst.

 Sats

12,0 pst.

13,7 pst.

1,7 pst.enheter

       

Trygdeavgift

     

Nedre grense for å betale trygdeavgift

49 650 kr

49 650 kr

-

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

     

 Lønnsinntekt

8,2 pst.

8,2 pst.

-

 Fiske, fangst og barnepass4

8,2 pst.

8,2 pst.

-

 Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,4 pst.

-

 Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

       

Arbeidsgiveravgift5

     

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

       

Maksimale effektive marginale skattesatser

     

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,2 pst.

46,9 pst.

-0,3 pst.enheter

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,7 pst.

53,5 pst.

-0,3 pst.enheter

Pensjonsinntekt6

44,1 pst.

43,8 pst.

-0,3 pst.enheter

Næringsinntekt4

50,4 pst.

50,1 pst.

-0,3 pst.enheter

Utbytte og uttak7

46,7 pst.

46,6 pst.

-0,1 pst.enheter

       

Personfradrag

     

Klasse 1

50 400 kr

51 750 kr

2,7 pst.

Klasse 2

74 250 kr

76 250 kr

2,7 pst.

       

Minstefradrag i lønnsinntekt

     

Sats

43,0 pst.

43,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense8

89 050 kr

91 450 kr

2,7 pst.

       

Minstefradrag i pensjonsinntekt

     

Sats

29,0 pst.

29,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

72 200 kr

73 600 kr

1,9 pst.

       

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9

31 800 kr

31 800 kr

-

       

Særfradrag for enslige forsørgere

48 804 kr

51 804 kr

6,1 pst.

       

Særskilt skattefradrag for pensjonister

     

Maksimalt beløp

30 800 kr

29 880 kr

-3 pst.

Nedtrapping, trinn 1

     

 Innslagspunkt

180 800 kr

184 800 kr

2,2 pst.

 Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

     

 Innslagspunkt

273 650 kr

278 950 kr

1,9 pst.

 Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

       

Skattebegrensningsregelen

     

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

     

 Enslig

135 700 kr

139 400 kr

2,7 pst.

 Gift

124 800 kr

128 150 kr

2,7 pst.

Formuestillegget

     

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

 Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

 Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

     

Klasse 1

15 500 kr

15 500 kr

-

Klasse 2

15 500 kr

15 500 kr

-

       

Sjømannsfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

       

Fiskerfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

     

Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

63 500 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38,0 pst.

38,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

166 400 kr

-

       

Særfradrag for store sykdomsutgifter10

     

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

       

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

     

Sats per km

1,50/0,70 kr

1,50/0,70 kr

-

Nedre grense for fradraget

16 000 kr

22 000 kr

37,5 pst.

       

Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil

 

 

 

Sats per km inntil 10 000 km

4,10 kr

3,80 kr

-7,3 pst. 

Sats per km over 10 000 km 3,45 kr 3,45 kr -
       

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

20 000 kr

25 000 kr

25,0 pst.

       

Maksimalt fradrag for innbetalt
fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

3 850 kr

-

       

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

     

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

25 000 kr

25 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

200 000 kr

300 000 kr

50,0 pst.

       

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

     

Øvre grense

     

 Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

 Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Formuesskatt11

     

Kommune

     

 Innslagspunkt

1 200 000 kr

1400 000 kr

16,7 pst.

 Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

     

 Innslagspunkt

1 200 000 kr

1 400 000 kr

16,7 pst.

 Sats

0,15 pst.

0,15 pst.

-

Verdsettingsrabatter

     

 Primærbolig

75 pst.

75 pst.

-

 Sekundærbolig og næringseiendom

30 pst.

20 pst.

-10 pst.enheter

       

Avskrivningssatser

     

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)12

20/22 pst.

20/22 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)13

20 (30) pst.

20 (30) pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)14,15

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 23,5 pst. i 2015 til 21,5 pst. i 2016.
2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 51 og 31 pst. i 2015 til 53 og 33 pst. i 2016.
3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 pst. i trinn 3 i 2016.
4) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.
5) I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet. I 2016 er fribeløpet 500000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.
6) For personer som omfattes av skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.
7) Inkluderer selskapsskatt på 27 pst. i 2015 og selskapsskatt på 25 pst. og oppjusteringsfaktor på 1,15 for utbytte mv. i 2016.
8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 91 450 kroner for 2016.
9) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
10) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2015-regler.
11) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
12) Avskrivningssatsen ble økt til 22 pst. for lastebiler, vogntog og busser i 2015.
13) Det ble innført 10 pst. startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d i 2014.
14) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
15) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

Finansdepartementet.

Se komplett liste over Stortingets skattevedtak for 2016

Oppdatert 04.01.2016