Skattefritak ved omorganisering av virksomhet

I Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 19.5 ga departementet uttrykk for at redegjørelsen om departementets praksis etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22, for fremtiden burde gis på Finansdepartementets hjemmeside. Finanskomiteen har i Innst. 4 L (2014-2015) punkt. 16.2 sluttet seg til at orienteringen om departementets praksis heretter gis på departementets hjemmeside. Her vil det årlige dokumentet om skattefritaket ved omorganisering av virksomhet bli publisert.