Skattefritak ved omorganisering av virksomhet

Finansdepartementet offentliggjør årlig en omtale av departementets praksis med skattefritak ved omorganisering av næringsvirksomhet etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22. En slik årlig orientering ble tidligere gitt i Prop. 1 LS. Med Finanskomiteens tilslutning er omtalen i stedet å finne på departementets nettsider.