Historisk arkiv

Skattesatser 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Vedtatte skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2014 og 2015. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2014 til 2015 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 3,3 prosent, prisveksten til 2,1 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,5 prosent.

 

2014-regler

2015-regler

Endring 2014 – 2015

Skatt på alminnelig inntekt

     

 Personer1

27 pst.

27 pst.

-

 Bedrifter2

27 pst.

27 pst.

-

       

Toppskatt

     

Trinn 1

     

 Innslagspunkt

527 400 kr

550 550 kr

4,4 pst.

 Sats3

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Trinn 2

     

 Innslagspunkt

857 300 kr

885 600 kr

3,3 pst.

 Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

       

Trygdeavgift

     

Nedre grense for å betale trygdeavgift

39 600 kr

49 650 kr

25 pst.

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

     

 Lønnsinntekt

8,2 pst.

8,2 pst.

-

 Fiske, fangst og barnepass4

8,2 pst.

8,2 pst.

-

 Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,4 pst.

-

 Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

       

Arbeidsgiveravgift5

     

 Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

 Sone Ia

14,1 pst.

14,1 pst.

-

 Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

 Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

 Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

 Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

       

Høyeste effektive marginale skattesatser

     

 Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,2 pst.

47,2 pst.

-

 Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,7 pst.

53,7 pst.

-

 Pensjonsinntekt6

44,1 pst.

44,1 pst.

-

 Næringsinntekt4

50,4 pst.

50,4 pst.

-

 Utbytte og uttak7

46,7 pst.

46,7 pst.

-

       

Personfradrag

     

 Klasse 1

48 800 kr

50 400 kr

3,3 pst.

 Klasse 2

72 000 kr

74250 kr

3,1 pst.

       

Minstefradrag i lønnsinntekt

     

 Sats

43,0 pst.

43,0 pst.

-

 Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

 Øvre grense8

84 150 kr

89 050 kr

5,8 pst.

       

Minstefradrag i pensjonsinntekt

     

 Sats

27,0 pst.

29,0 pst.

2 pst.enheter

 Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

 Øvre grense

70 400 kr

72 200 kr

2,6 pst.

       

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9

31 800 kr

31 800 kr

-

       

Særfradrag for uførhet mv.

32 000 kr

Utgår

Utgår

       

Særfradrag for enslige forsørgere

48 804 kr

48 804 kr

-

       

Særskilt skattefradrag for pensjonister

     

Maksimalt beløp

30 000 kr

30 800 kr

2,7 pst.

Nedtrapping, trinn 1

     

 Innslagspunkt

175 900 kr

180 800 kr

2,8 pst.

 Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

     

 Innslagspunkt

266 900 kr

273 650 kr

2,5 pst.

 Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

       

Skattebegrensningsregelen10

     

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

     

 Enslig

131 400 kr

135 700 kr

3,3 pst.

 Gift

120 800 kr

124 800 kr

3,3 pst.

Formuestillegget

     

 Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

 Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

 Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

     

 Klasse 1

15 000 kr

15 500 kr

3,3 pst.

 Klasse 2

15 000 kr

15 500 kr

3,3 pst.

       

Sjømannsfradraget

     

 Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

 Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

       

Fiskerfradraget

     

 Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

 Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

     

 Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

63 500 kr

-

 Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38,0 pst.

38,0 pst.

-

 Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

166 400 kr

-

       

Særfradrag for store sykdomsutgifter11

     

 Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

       

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

     

 Sats per km

1,50/0,70 kr

1,50/0,70 kr

-

 Nedre grense for fradraget

15 000 kr

16 000 kr

6,7 pst.

       

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

16 800 kr

20 000 kr

19,0 pst.

       

Maksimalt fradrag for innbetalt -fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

3 850 kr

-

       

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

     

 Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

 Maksimalt årlig sparebeløp

25 000 kr

25 000 kr

-

 Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

200 000 kr

200 000 kr

-

       

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

     

Øvre grense

     

 Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

 Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil

     

 Sats per kilometer til og med 10 000 km

4,05 kr

4,10 kr

1,2 pst.

 Sats per kilometer over 10 000 km

3,45 kr

3,45 kr

-

       

Formuesskatt12

     

Kommune

     

 Innslagspunkt

1 000 000 kr

1 200 000 kr

20,0 pst.

 Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

     

 Innslagspunkt

1 000 000 kr

1 200 000 kr

20,0 pst.

 Sats

0,3 pst.

0,15 pst.

-0,15 pst.enheter

Verdsettingsrabatter (i pst. av markedsverdi)

     

 Primærbolig

75 pst.

75 pst.

-

 Næringseiendom og sekundærbolig

40 pst.

30 pst.

-10 pst.enheter

       

Avskrivningssatser

     

 Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

 Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

 Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)13

20 pst.

20/22 pst.

0/2 pst.enheter

 Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)14

20 (30) pst.

20 (30) pst.

-

 Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

 Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

 Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

 Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)15,16

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

 Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

 Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

 1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 23,5 pst.
 2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten er henholdsvis 51 og 31 pst.
 3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.
 4) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.
 5) I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet. I 2015 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.
 6) For personer som omfattes av skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.
 7) Inkludert 27 pst. selskapsskatt.
 8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 89050 kroner for 2015.
 9) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
10) Skattebegrensningsregelen oppheves for uførepensjonister fra 2015.
11) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2014-regler.
12) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.
13) Avskrivningssatsen øker til 22 pst. for lastebiler, vogntog og busser.
14) Det ble innført 10 pst. startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d i 2014.
15) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
16) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

Kilde: Finansdepartementet.

 

Oppdatert: 19. desember 2014