Skattesatser 2024

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller priser fra 2023 til 2024 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten for 2024 anslås til 4,9 prosent, konsumprisveksten til 3,8 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 4,8 prosent.

Stortinget har vedtatt følgende satser og beløpsgrenser i skattereglene for 2023 og for 2024.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2023 og 2024 

 

2023-regler

 2024-regler

Endring
2023-2024

Skatt på alminnelig inntekt

 

 

 

Personer1          

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter         

22 pst.

22 pst.

-

 

 

 

 

Skatt på grunnrentenæringer

 

 

 

Petroleum (særskatt)3  

71,8 pst.

71,8 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)4   

57,7 pst.

57,7 pst.

-

Havbruk (grunnrenteskatt)     

32,1 pst.

32,1 pst.

-

Vindkraft (grunnrenteskatt)                     

-

32,1 pst.

ny

 

 

 

 

Trinnskatt

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt  

198 350 kr

208 050 kr

4,9 pst.

Sats      

1,7 pst.

1,7 pst.

-

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt  

279 150 kr

292 850 kr

4,9 pst.

Sats      

4,0 pst.

4,0 pst.

-

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt  

642 950 kr

670 000 kr

4,2 pst.

Sats7                      

13,5 pst.

13,6 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt  

926 800 kr

937 900 kr

1,2 pst.

Sats      

16,5 pst.

16,6 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 5

 

 

 

Innslagspunkt  

1 500 000 kr

1 350 000 kr

-10 pst.

Sats      

17,5 pst.

17,6 pst.

0,1 pst.-enhet

 

 

 

 

Trygdeavgift

 

 

 

Nedre grense for å betale trygdeavgift      

69 650 kr

69 650 kr

-

Opptrappingssats         

25 pst.

25 pst.

-

Sats

 

 

 

Lønnsinntekt    

7,9 pst.

7,8 pst.

-0,1 pst.-enhet

Fiske, fangst og barnepass8                          

7,9 pst.

7,8 pst.

-0,1 pst.-enhet

Annen næringsinntekt 

11,1 pst.

11,0 pst.

-0,1 pst.-enhet

Pensjonsinntekt mv.     

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 

 

 

 

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere
(kildeskatt)       

25 pst.

25 pst.

-

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift

 

 

 

Sone I  

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia9                                    

14,1/
10,6 pst.

14,1/
10,6 pst.

-

Sone II 

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III              

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV              

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa            

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V 

0 pst.

0 pst.

-

 

 

 

 

Ekstra arbeidsgiveravgift

 

 

 

Innslagspunkt  

750 000 kr

850 000 kr

13,3 pst.

Sats      

5 pst.

5 pst.

-

 

 

 

 

Maksimale effektive marginale skattesatser

 

 

 

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift         

47,4 pst.

47,4 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift         

55,8 pst.

55,8 pst.

-

Pensjonsinntekt10                               

44,6 pst.

44,7 pst.

0,1 pst.-enhet

Næringsinntekt

50,6 pst.

50,6 pst.

-

Utbytte ekskl. selskapsskatt      

37,8 pst.

37,8 pst.

-

Utbytte inkl. selskapsskatt11          

51,5 pst.

51,5 pst.

-

 

 

 

 

Personfradrag  

79 600 kr

88 250 kr

10,9 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i lønnsinntekt mv.12

 

 

 

Sats      

46 pst.

46 pst.

-

Øvre grense      

104 450 kr

104 450 kr

-

 

 

 

 

Minstefradrag i pensjonsinntekt12

 

 

 

Sats      

40 pst.

40 pst.

-

Øvre grense      

86 250 kr

86 250 kr

-

 

 

 

 

Skattefradrag for pensjonsinntekt

 

 

 

Maksimalt beløp           

32 825 kr

34 350 kr

4,6 pst.

Nedtrapping, trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt  

246 800 kr

258 400 kr

4,7 pst.

Sats      

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt  

373 650 kr

391 550 kr

4,8 pst.

Sats      

6,0 pst.

6,0 pst.

-

 

 

 

 

Skattebegrensningsregelen

 

 

 

Avtrappingssats            

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig   

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift       

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

 

 

 

Sats      

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig   

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift       

100 000 kr

100 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
(tiltakssonen)   

20 550 kr

30 000 kr

46,0 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag for sjøfolk

 

 

 

Sats      

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense      

83 000 kr

83 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk

 

 

 

Sats      

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense      

154 000 kr

154 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.13          

 

 

 

Inntektsuavhengig fradrag        

93 000 kr

93 000 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag         

195 000 kr

195 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell sparing til pensjon14                                     

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

 

 

 

Sats per km      

1,70 kr

1,76 kr

3,5 pst.

Nedre grense for fradraget       

14 400 kr

14 950 kr

3,8 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

25 000 kr

25 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.      

7 700 kr

8 000 kr

3,9 pst.

 

 

 

 

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

 

 

 

Sats for skattefradrag  

10 pst.

10 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp       

27 500 kr

27 500 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen         

300 000 kr

300 000 kr

-

 

 

 

 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

 

 

 

Øvre grense      

 

 

 

Ett barn             

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første             

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Formuesskatt15

 

 

 

Kommune         

 

 

 

Innslagspunkt  

1 700 000 kr

1 700 000 kr

-

Sats      

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

 

 

 

Innslagspunkt, trinn 1   

1 700 000 kr

1 700 000 kr

-

Sats, trinn 1      

0,30 pst.

0,30 pst.

-

Innslagspunkt, trinn 2   

20 mill. kr

20 mill. kr

-

Sats, trinn 2      

0,4 pst.

0,4 pst.

-

 

 

 

 

Verdsettelse16

 

 

 

Primærbolig     

25 pst.

25 pst.

-

Primærbolig med høy verdsettelse17     

70 pst.

70 pst.

-

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

100 pst.

100 pst.

-

Aksjer (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld  

80 pst.

80 pst.

-

Driftsmidler (og tilordnet gjeld)

70 pst.

70 pst.

-

 

 

 

 

Finansskatt

 

 

 

Finansskatt på lønn       

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd          

3 pst.

3 pst.

-

 

 

 

 

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner mv.)     

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi).         

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)18

24 (30) pst.

24 pst.

(-6 pst.enheter)

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)         

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)        

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)  

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)     

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)19 

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1 For skattytere i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms er satsen 18,5 pst. både i 2023 og 2024.

2 Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2023 og i 2024.

3 Siden beregnet selskapsskatt kommer til fradrag i særskattegrunnlaget, vil en formell skattesats på 71,8 pst. tilsvare en effektiv skattesats på 56 pst.

4 Siden grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt, vil en formell skattesats på 57,7 pst. tilsvare en effektiv skattesats på 45 pst.

5 Siden grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt, vil en formell skattesats på 32,1 pst. tilsvare en effektiv skattesats på 25 pst.

6 Siden grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt, vil en formell skattesats på 32,1 pst. tilsvare en effektiv skattesats på 25 pst.

7 I 2023 er skattesatsen i trinn 3 på 11,5 pst. for skattytere i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. Fra 2024 er satsen lik for hele landet. Endringen ses i sammenheng med økt finnmarksfradrag.

8 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,9 pst. trygdeavgift på næringsinntekten i 2023 og 7,8 pst. i 2024. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift, som blant annet skal dekke differansen til satsen for annen næringsinntekt.

9 I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2023 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For 2024 er fribeløpet økt til 850 000 kroner per foretak.

10 For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 pst. både i 2023 og i 2024.

11 Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. Både i 2023 og 2024 er selskapsskatten 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,72.

12 Skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt, får summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjon. Øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt gjelder som øvre grense for summen av minstefradragene.

13 Det inntektsuavhengige fradraget i reindriftsfradraget er 93 000 kroner, og det maksimale fradraget er 195 000 kroner, både i 2023 og 2024. 

14 I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i ordningen er 15 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen ble videreført med 15 000 kroner i maksimalt fradrag for de som allerede sparte i ordningen. Dette samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag i ordningene ikke kan overstige 15 000 kroner.

15 Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

16 Verdsettelsen gjelder for eiendeler eid direkte av den formuesskattepliktige.

17 Primærbolig med høy verdsettelse gjelder for den delen av boligverdien som overstiger 10 mill. kroner både i 2023 og 2024.

18 Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler, som foreslås avviklet f.o.m. 2024.

19 Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst.

Kilde: Finansdepartementet.