Statsbudsjettet 2021: Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2021

Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2021. Mill. kroner.

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

-2 025

-1 618

Redusere trinnskatten med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2 og redusere innslagspunktet i trinn 3 med 2 600 kroner

-1 855

-1 485

Øke satsene i minstefradragene for lønn og pensjon med 1 prosentenhet

-220

-175

Målrette BSU mot de som ikke eier bolig og øke maksimalt årlig sparebeløp fra 25 000 til 27 500 kroner

460

370

Øke frikortgrensen fra 55 000 til 60 000 kroner

-70

-55

Øke grensen for skattefrie gaver fra 2 000 til 5 000 kroner

-450

-360

Innføre skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine

-10

-8

Øke skattefri fordel fra 5 000 til 7 500 kroner og øke satsen fra 20 til 25 pst. ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet

-50

-40

Lønnsjustere personfradraget

-65

-55

Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt mv.

235

190

Formuesskatt mv.

-1 570

-1 263

Øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. fra 35 til til 45 pst.

-1 370

-1 100

Redusere verdsettelsen av bolig og næringseiendom ved å forenkle sikkerhetsventilen

-300

-240

Øke verdsettelsen av primærboliger med markedsverdi over 15 mill. kroner

28

20

Oppjustere formuesverdiene av fritidsbolig med 20 pst.

75

60

Oppheve arveavgift fra dødsfall før 2014

-3

-3

Næringsbeskatning

-68

231

Innføre kildeskatt på renter og royalty til nærstående selskap fra 1. juli 2021

245

245

Innføre produksjonsavgift i havbruksnæringen1

500

0

Øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget

-1

-1

Endre grunnrenteskatten for vannkraftverk til kontantstrømskatt for nye investeringer2

-800

0

Innføre oppjusteringsfaktor for renteinntekter som beskattes som aksjeutbytte

3

2

Innføre senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere

-15

-15

Miljø- og bilavgifter

1 093

884

Øke det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 5 pst. utover prisjustering

360

330

Redusere veibruksavgiften for å kompensere for økt CO2-avgift

-190

-170

Redusere veibruksavgiften for å kompensere for økt omsetningskrav for biodrivstoff

-200

-185

Øke CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart med 5 pst. utover prisjustering

22

20

Øke CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten med 7 pst. utover prisjustering3

-

-

Øke CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler

200

185

Øke CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler

80

75

Øke CO2-avgiften for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon mv.

10

9

Øke lav sats i CO2-avgiften på naturgass og LPG på grunn av lav kronekurs

3

3

Innføre avgift på forbrenning av avfall

120

110

Utvide fritaket for gods- og passasjertransport i grunnavgiften på mineralolje til alle fartøy i næring

-15

-14

Øke veibruksavgiften på LPG

2

1

Øke veibruksavgiften på naturgass4

1

0

Innføre lik sats i trafikkforsikringsavgift for elbiler som motorsykler

300

150

Øke kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler

400

370

Engangsavgift for varebiler – provenynøytral overgang til nye CO2-verdier basert på WLTP

0

0

Merverdiavgift

325

265

Oppheve unntak for merverdiavgift for alternativ behandling

250

210

Oppheve unntak for merverdiavgift for kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

100

80

Endre reglene for omtvistede krav i bygg- og anleggsbransjen

-25

-25

Andre avgifter og toll

-170

-147

Gradere avgiften på alkoholfrie drikkevarer etter sukkerinnhold fra 1. juli 2021

-175

-150

Avvikle toll på roser fra GSP+-land

0

0

Øke lave satser i elavgiften og grunnavgiften på mineralolje pga. svak kronekurs

5

3

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-223

-178

Øke sektoravgiften for tobakksnæringen

11

11

Øke kontroll- og tilsynsavgiften for akvakulturanlegg

4

4

Innføre kontrollavgift for fiskeflåten

42

42

Redusere overprising av gebyret for utlegg

-279

-234

Forslag til nye skatte- og avgiftsendringer i 2021

-2 638

-1 826

  1. Merinntektene er bundet ved at inntektene skal inngå i Havbruksfondet.
  2. Omleggingen er provenynøytral i nåverdiforstand.
  3. Økningen i CO2-avgiften anslås å øke provenyet med om lag 100 mill. kroner påløpt og om lag 50 mill. kroner bokført. Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten overføres til Statens pensjonsfond utland og påvirker derfor ikke handlingsrommet for 2021.
  4. I provenyanslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden på 2 mill. kroner.

Kilde: Finansdepartementet