Statsbudsjettet 2021: Provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2021

Provenyvirkninger av varige skatte- og avgiftsendringer i 2021 som følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet og endringene i tillegget til Prop. 1 LS (2020-2021).

Midlertidige lettelser i budsjettavtalen med Fremskrittspartiet på om lag 2,6 mrd. kroner kommer i tillegg (videreføre lav merverdiavgiftssats på 6 pst. til 1. juli 2021 og forlengelse av den midlertidige opphevelsen av flypassasjeravgiften ut 2021). Forutsetter at budsjettavtalen får flertall i Stortinget 18. desember 2020. 

 

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

-2 025

-1 618

Redusere trinnskatten 0,2 pst.-enhet i trinn 1 og 2, redusere innslagspunktet i trinn 3 med 2 600 kroner

-1 855

-1 485

Øke satsene i minstefradragene for lønn og pensjon med 1 pst.-enhet

-220

-175

Målrette BSU mot de som ikke eier bolig og øke maksimalt årlig sparebeløp til 27 500 kroner

460

370

Øke frikortgrensen fra 55 000 til 60 000 kroner

-70

-55

Øke grensen for skattefrie gaver fra 2 000 til 5 000 kroner

-450

-360

Innføre skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine

-10

-8

Øke skattefri fordel til 7 500 kroner og 25 pst. ved ansattes aksjekjøp til underkurs

-50

-40

Lønnsjustere personfradraget

-65

-55

Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt mv.

235

190

 

 

 

Formuesskatt mv.

-1 673

-1 343

Øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. til 45 pst.

-1 370

-1 100

Redusere verdsettelsen av bolig og næringseiendom ved endret sikkerhetsventil

-300

-240

Oppheve arveavgift fra dødsfall før 2014

-3

-3

 

 

 

Næringsbeskatning

-368

-39

Tilpasse differensiert arbeidsgiveravgift til EØS-avtalen

-200

-170

Innføre kildeskatt på renter og royalty til nærstående selskap fra 1. oktober 2021

145

145

Innføre produksjonsavgift i havbruksnæringen1

500

0

Øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget

-1

-1

Endre grunnrenteskatten for vannkraftanlegg til kontantstrømskatt for nye investeringer2

-800

0

Oppjusteringsfaktor for renteinntekter som beskattes som aksjeutbytte

3

2

Senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere

-15

-15

     

Miljø- og bilavgifter

400

241

Øke det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 5 pst. utover prisjustering

360

330

Redusere veibruksavgiften for å kompensere for økt CO2-avgift

-190

-170

Redusere veibruksavgiften for å kompensere for økt omsetningskrav for biodrivstoff

-200

-185

Økt lav sats i CO2-avgift på naturgass og LPG pga lav kronekurs

5

5

Øke CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart med 5 pst. utover prisjustering

22

20

Øke CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten med 7 pst. utover prisjustering3

-

-

Øke engangsavgiften for varebiler

80

75

Øke satsen for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon mv. fra 1. juli 2021

5

4

Innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning

120

110

Utvide fritaket i grunnavgiften til alle fartøy i næring

-15

-14

Øke veibruksavgiften på LPG

2

1

Øke veibruksavgift på naturgass (nettoproveny etter kompensasjon)

1

0

Innføre lik sats i trafikkforsikringsavgift for elbiler som motorsykler

300

150

Øke innslagspunktet på slagvolumkomponent til 500 cm3 for motorsykler og snøscootere.

-90

-85

Engangsavgift for varebiler - provenynøytral overgang til nye CO2-verdier basert på WLTP

0

0

 

 

 

Merverdiavgift

299

238

Oppheve unntak for merverdiavgift for alternativ behandling

250

210

Videreføre mva-unntak for akupunktører til 1. oktober 2021

-27

-27

Oppheve unntak for merverdiavgift for kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

100

80

Endre reglene for omtvistede krav i bygg- og anleggsbransjen

-25

-25

 

 

 

Andre avgifter og toll

-3 842

-3 530

Legge om avgiften på alkoholfrie drikkevarer til avgift gradert etter sukkerinnhold fra 1. juli 2021

-175

-150

Redusere alkoholavgiften på øl og vin med 10 pst,

-775

-710

Redusere avgiften på snus med 25 pst.

-350

-325

Avvikle avgiften på sjokolade- og sukkervarer

-1 550

-1 425

Redusere avgiften på alkoholfrie drikkevarer med 50 pst.

-1 000

-925

Avvikle toll på roser fra GSP+-land

0

0

Øke redusert sats i elavgiften pga. svak kronekurs

8

5

 

 

 

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-223

-178

Økt sektoravgift for tobakksnæringen

11

11

Økt kontroll- og tilsynsavgift for akvakulturanlegg

4

4

Innføre kontrollavgift for fiskeflåten

42

42

Redusere overprising av gebyret for utlegg

-279

-234

Nye, varige skatte- og avgiftsendringer i 2021

-7 432

-6 229

1Merinntektene er bundet ved at inntektene skal inngå i Havbruksfondet.

2Omleggingen er provenynøytral i nåverdiforstand.

3Økningen i CO2-avgiften anslås å øke provenyet med om lag 100 mill. kroner påløpt og om lag 50 mill. kroner bokført. Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten overføres til Statens pensjonsfond utland og påvirker derfor ikke handlingsrommet for 2021.

Kilde: Finansdepartementet.