Statsbudsjettet 2021: Endringer i klimaavgiftene

Regjeringen foreslår å forsterke bruken av avgifter på utslipp av klimagasser. Regjeringen foreslår både økte satser, avvikling av fritak og innføring av nye avgifter.

Regjeringen foreslår å øke det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 5 pst. utover prisjustering, i tråd med Granavolden-plattformen. Dette omfatter CO2-avgiften på mineralske produkter (mineralolje, bensin, naturgass og LPG) og avgiften på klimagassene HFK og PFK. Med regjeringens forslag vil det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser være 591 kroner per tonn CO2. Regjeringen foreslår samtidig en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften på bensin og diesel, slik at de samlede avgiftene på bensin og diesel er uendret.

Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften på mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart med 5 pst. utover prisjustering og avgiften på utslipp av CO2 fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen med 7 pst. utover prisjustering. Dette er utslipp som er ilagt både kvoteplikt og avgift.

Regjeringen foreslår å oppheve fritaket i CO2-avgiften for naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Disse vil ilegges en redusert sats tilsvarende 25 pst. av det generelle nivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG. Det tas sikte på å trappe opp avgiften videre i tråd med opptrappingsplanen skissert i Prop. 70 LS (2019–2020), dvs. til 50 pst. i 2022, til 75 pst. i 2023 og til 100 pst. fra og med 2024. Det foreslås at naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser og som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven, fortsatt skal være fritatt for avgift. Fritaket trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Regjeringen foreslår å innføre en ny avgift på forbrenning av avfall. Avgiftssatsen foreslås satt til 149 kroner per tonn CO2, tilsvarende om lag 25 pst. av det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Avgiften innebærer at utslipp på 0,8 mill. tonn CO2, eller om lag 10 pst. av Norges ikke-prisede utslipp av klimagasser, nå vil stå overfor en effektiv karbonpris. Forbrenning av avfall som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven, og utslipp fra forbrenning av farlig avfall vil ikke ilegges avgift. Avgiften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Tabell 1: CO2-avgift på mineralske produkter

 

2020

2021

 

Kr per

l/Sm3/kg

Kr per

Tonn CO2

Kr per

l/Sm3/kg

Kr per

Tonn CO2

Bensin

1,26

544

1,37

591

Mineralolje

 

 

 

 

- generell sats

1,45

545

1,58

594

- kvotepliktig innenriks luftfart

1,39

545

1,51

592

- annen innenriks luftfart

1,39

545

1,51

592

Naturgass

 

 

 

 

- generell sats

1,08

543

1,17

588

- kjemisk reduksjon mv.

0,00

0

0,29

146

- kvotepliktige

0,061

32

0,065

33

LPG

 

 

 

 

- generell sats

1,63

543

1,77

590

- kjemisk reduksjon mv.

0,00

0

0,44

147

 

Tabell 2: Avgift på utslipp av CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

 

2020

2021

 

Kr per

l/Sm3

Kr per

Tonn CO2

Kr per

l/Sm3

Kr per

Tonn CO2

Mineralolje

1,15

432

1,27

477

Naturgass

1,15

491

1,27

543

Naturgass som slippes ut til luft

7,93

491

8,76

543

 

Tabell 3: Avgift på klimagassene HFK og PFK, kr per tonn CO2

 

2020

2021

HFK og PFK

544

591

 

Tabell 4: Avgift på forbrenning av avfall, kr per tonn CO2

 

2020

2021

Avfall

-

149