Nasjonalbudsjettet 2021: Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene for Nasjonalbudsjettet 2021.

Uttrekk av tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Meld. St. 1 Nasjonalbudsjettet.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene Html Excel
Kapittel 3. Den økonomiske politikken Html Excel
Kapittel 4. Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken Html Excel
Kapittel 5. Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi Html Excel
Vedlegg 1 Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse Html Excel