Statsbudsjettet 2021: Statens inntekter og utgifter

I 2021 er statens samlede inntekter beregnet til 1 242 milliarder kroner, og samlede utgifter til 1 515 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene. Holdes også petroleumsvirksomheten utenom, er inntektene 1 120 milliarder kroner og utgiftene 1 491 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 122 milliarder kroner i 2021. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 24 milliarder kroner. Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra petroleums-virksomheten på 99 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 371 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, som gjerne omtales som bruken av oljeinnteker i statsbudsjettet, anslås til 313 milliarder kroner. I beregningen av det strukturelle underskuddet korrigeres det blant annet for virkningene av økonomiske svingninger på skatter, avgifter, renter og ledighetstrygd.

Figur 1. Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kroner

inntektene på statsbudsjettet

De største inntektene på statsbudsjettet er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift, skatt på formue og inntekt og merverdiavgift. Disse inntektene utgjør til sammen 75 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2021, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet motorvogner, tobakk og alkohol, og renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene er fordelt på en rekke formål, og går til både drift, investeringer og overføringer. Figur 2 viser utvalgte store utgiftsområder.

Figur 2. Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kroner.

utgiftene på statsbudsjettet

Blant de største utgiftsområdene er ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader, og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Andre store utgiftsområder er overføringer til regionale helseforetak og utgifter innen samferdselssektoren, forsvarssektoren og utdannings­sektoren.

Tabell 1 viser en mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene i regjeringens budsjettforslag for 2021. Beløpene i tabellen inkluderer ikke lånetransaksjoner eller petroleumsvirksomheten.

I Prop. 1 S (2020–2021) er det en mer detaljert omtale av statens inntekter og utgifter.

Tabell 1. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2021, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

  

  

1 119,8

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

 

1 040,9

  

Skatt på formue og inntekt

256,7

   

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

358,1

   

Merverdiavgift

321,3

   

Avgifter på tobakk og alkohol

20,6

 

  

Avgifter på motorvogner

21,4

   

Elektrisitetsavgift

11,4

   

Tollinntekter

3,4

   

Andre avgifter

48,0

   

Renter og aksjeutbytte

 

26,7

 

Inntekter av statens forretningsdrift

 

3,8

 

Andre inntekter

 

48,4

 

 

 

 

 

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

 

 

1 491,0

Sum folketrygden

 

523,5

 

Alderspensjon

251,2

 

 

Sykepenger

45,2

 

 

Øvrige sosiale formål

151,5

 

 

Helsetjenester

34,2

 

 

Foreldrepenger

21,6

 

 

Arbeidsliv

19,7

 

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

178,9

 

Regionale helseforetak

 

178,4

 

Samferdsel

 

79,9

 

Forsvar

 

64,5

 

Høyere utdanning, forskning og fagskoler

 

53,8

 

Bistand1

 

36,8

 

Politi og påtalemyndighet

 

22,3

 

Barnetrygd og kontantstøtte

 

18,9

 

Jordbruksavtalen

 

16,9

 

Renter på statsgjeld

 

10,2

 

Andre utgifter

 

307,1

 

 

 

 

 

Oljekorrigert overskudd

  

  

-371,2

1 Den ODA-godkjente bistanden inkluderer i tillegg midler til Norfund (grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland), midler til Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB), enkelte bistandsmidler under Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonens bistandsutgifter og utgifter til merverdiavgift til bistandsformål (som budsjetteres under Finansdepartementet).

Kilde: Finansdepartementet