Statsbudsjettet 2021: Nøkkeltall

Hovedtall for norsk økonomi. Tabellene er de samme som publiseres i Finansdepartementets pressemelding kl. 10:00, og inkluderer også tallene som legges frem kl. 08:00.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

 

Mrd. kroner1

 

 

 

 

2019

2019

2020

2021

Privat konsum

1591,3

1,5

-6,0

7,8

Offentlig konsum

866,7

1,7

2,2

1,1

Bruttoinvesteringer i fast kapital

926,5

6,1

-5,0

1,0

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

178,4

12,8

-2,2

-11,5

   Bedrifter i Fastlands-Norge

335,8

5,6

-10,6

5,4

   Boliger

196,2

-0,9

-6,9

4,9

   Offentlig forvaltning

212,7

7,5

4,5

1,1

Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

3202,7

2,2

-4,2

5,7

Eksport

1311,5

1,5

-2,1

4,3

Herav: Råolje og naturgass

463,7

-4,3

9,0

6,3

       Varer fra fastlandet

432,3

4,9

-4,4

3,5

       Tjenester fra fastlandet

272,4

6,2

-13,2

6,2

Import

1249,3

5,2

-10,6

4,7

Bruttonasjonalprodukt

3549,4

1,2

-1,5

4,5

Herav: Fastlands-Norge

3038,6

2,3

-3,1

4,4

Andre nøkkeltall:

 

 

 

 

Sysselsetting, personer

 

1,6

-1,6

0,6

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

3,7

4,7

4,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

 

2,2

4,9

3,1

Årslønnsvekst

 

3,5

1,7

2,2

Konsumprisvekst (KPI)

 

2,2

1,1

3,5

Vekst i KPI-JAE

 

2,2

2,7

2,2

Råoljepris, kroner pr. fat (løpende priser)

 

564

408

424

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3

 

1,6

0,7

0,4

Importveid kronekurs (I-44), årlig endring i pst.4

 

2,9

5,7

-2,4

Vekst i BNP hos Norges handelspartnere.5

 

1,9

-6,3

4,8

1 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.

2 Utenom lagerendring.

3 Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser i september.

4 Positivt tall angir svakere krone.

5 Norges 25 viktigste handelspartnere vektet sammen med respektive andeler av norsk eksport av varer fra Fastlands-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, ICE, Norges Bank, Nav, Reuters, Macrobond, OECD, IMF, Eurostat og Finansdepartementet.

Tabell 2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

 

2019

2020

2021

Totale inntekter

1 407,4

1 236,9

1 242,1

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

283,2

114,7

122,3

   1.1 Skatter og avgifter

140,4

30,2

15,9

   1.2 Andre petroleumsinntekter

142,9

84,5

106,4

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 124,2

1 122,2

1 119,8

   2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 030,9

1 024,7

1 040,9

   2.2 Andre inntekter

93,3

97,5

78,9

Totale utgifter

1 378,1

1 583,4

1 514,8

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

26,3

28,0

23,8

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 351,8

1 555,4

1 491,0

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland

29,3

-346,5

-272,7

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

256,9

86,7

98,5

= Oljekorrigert overskudd

-227,6

-433,2

-371,2

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

228,6

433,2

371,2

= Overskudd på statsbudsjettet

0,9

0,0

0,0

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

28,4

-346,5

-272,7

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

247,5

223,0

235,1

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

276,7

-123,5

-37,6

Memo:

 

 

 

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

8 243

10 086

10 300

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

8 483

10 355

10 577

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3

8 722

8 941

9 201

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

242,6

395,0

313,4

   Prosent av fondskapitalen

2,9

3,9

3,0

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,9

12,3

9,4

Budsjettindikator, prosentenheter4

0,4

4,5

-2,9

Koronajustert budsjettindikator, prosentenheter,5

 

 

1,0

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst

1,7

10,1

-4,6

1 Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.

2 Ved inngangen til året.

3 Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til framtidige alderspensjonsutbetalinger i folketrygden.

4 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

5 Justert for de omfattende og midlertidige ekstraordinære koronatiltakene i 2020, er det en økning i det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet på om lag 1 pst. som andel av verdiskapningen fra 2020 til 2021.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.