Historisk arkiv

Regjeringen mobiliserer for bedre folkehelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og foreslår i budsjettet for 2016 tiltak innenfor en rekke sektorer. Det foreslås å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, øke antall psykologer i kommunene, heve kompetansen i barnehager og skoler, øke bevilgningene til friluftsliv og mobilisere mot ensomhet.

- Skal vi lykkes med folkehelsearbeidet må vi mobilisere alle samfunnssektorer. Det handler om å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår, utjevne sosiale helseforskjeller, tilrettelegge for fysisk aktivitet og legge til rette for deltakelse i felleskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2016 foreslått en rekke tiltak for å styrke folkehelsearbeidet:

 • Tiltakene er regjeringens oppfølging av Folkehelsemeldingen Mestring og Muligheter som Stortinget behandlet i vår.
 • Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, inkludert jordmortjeneste. 200 millioner kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking av disse tjenestene. Dette er viktige lavterskeltilbud for barn og unge.  For 2014-2016 utgjør satsingen på denne tjenesten til sammen 667,7 millioner kroner.
 • Kunnskapsdepartementets foreslår 440 millioner kroner til å heve kvaliteten i barnehagene gjennom blant annet å styrke personalets kompetanse. Barnehagen er en svært viktig arena for tidlig innsats for barns fysiske og psykiske utvikling, og personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet.
 • Friluftsliv er viktig for god helse og livskvalitet i befolkningen, og er prioritert i budsjettet for 2016. Klima- og miljødepartementet foreslår å styrke midlene til sikring av friluftslivsområder med 10 millioner kroner til omlag 35 millioner kroner. Tilskuddsmidlene til tilrettelegging av sikrede friluftslivsområder foreslås økt fra 25 millioner kroner til 30 millioner kroner. I tillegg foreslås det å øke tilskuddsmidlene til friluftslivsaktivitet, skjærgårdstjenesten og driftsstøtten til interkommunale friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv. Regjeringen styrker også prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. I 2016 vil regjeringen fremme en ny stortingsmelding om friluftsliv.
 • Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene fra 100 til 145 millioner kroner. Dette legger til retter for 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016. Tidligere hjelp ved psykiske helseutfordringer er viktig.
 • 400 millioner kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking av kommunale tjenester til personer med rus og psykiske helseproblemer. Dette er en del av opptrappingsplanen for rusfeltet. I tillegg kommer 80 millioner kroner som er øremerket samarbeidsmodeller, Narkotikaprogram med domstolskontroll og arbeidstrening og aktivisering i regi av frivillige organisasjoner.
 • Helse- og omsorgsdepartementet foreslår 36,8 millioner kroner til mobilisering mot ensomhet: 4 millioner til gågrupper og seniordans, 6 millioner til frivilligheten for en kampanje for fellesskap og sosial støtte, 6 millioner til frivillige som skal brukes som besøks- og aktivitetsvenner i omsorgstjenesten og ny teknologi for mobilisering og opplæring av pårørende, 18,8 millioner til aktivitet blant seniorer og eldre, 2 millioner til regjeringens arbeid med å fremme aktive eldre. Tildelingene skal ses i sammenheng med at regjeringen vil styrke arbeidet for aktive eldre.
 • Kunnskapsdepartementet foreslår om lag én milliard kroner til videreutdanning for lærere i 2016. Det er lagt til rette for 5050 plasser i videreutdanningen. Vi vet at utdanning er en viktig faktor for å utjevne sosial ulikhet og sosiale helseforskjeller.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ti millioner kroner til kommunalt informasjons- og rekrutteringsarbeid på barnehagefeltet. Tiltaket skal bidra til regjeringens mål om at barn som trenger hjelp fordi de snakker dårlig norsk eller har behov for språkopplæring, skal få det før skolestart. I rekrutteringsarbeidet skal det legges vekt på å informere foreldrene om hvor viktig det er at barna lærer godt norsk, og at tidlig barnehagestart også påvirker senere skoleprestasjoner.
 • Vi må tilrettelegge enda bedre for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen, da er gang- og sykkelvei viktig. Samferdselsdepartementets foreslår 600 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelveg på statlig vegnett. Dette er en økning fra 386 millioner i fjor. I tillegg kommer 220 millioner kroner gjennom ekstern finansiering og 87,5 millioner kroner til tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett.
 • Kulturdepartementet foreslår å videreføre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i 2016 med en bevilgning på 1,3 milliarder kroner. I 2014 mottok nærmere 19 000 foreninger og lag midler over ordningen og majoriteten av disse var lokale lag. Frivillig sektor er viktig i folkehelsearbeidet og bidrar til inkludering, trivsel og mestring.
 • Kulturdepartementet foreslår 10 millioner kroner til tiltak mot barnefattigdom på frivillighetsfeltet. Dette skal gi flere barn og unge mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å øke bevilgningen til Jobbsjansen med 10 millioner kroner, til 97 millioner kroner. Målet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke omfattes av andre ordninger. Hjemmeværende kvinner er prioritert målgruppe.
 • Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å øke til Familievernet med 5 millioner kroner for å gi flere barn tilbud om barnesamtaler etter samlivsbrudd. Bevilgningen til familievernets forebyggende arbeid, arbeidet med voldutsatte familier og familier med høyt konfliktnivå er i perioden 2014-2016 økt med 75 millioner kroner. Det forebyggende arbeidet til familievernet har som mål å bedre foreldrenes relasjon og samhandling og styrke deres omsorgskompetanse for å bedre barns oppvekstsvilkår.