Historisk arkiv

Tilleggsnummer om økte asylankomster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

- I september mottok Norge flere asylsøknader enn i hele første halvår. Det skaper praktiske og økonomiske utfordringer. Med dette tilleggsnummeret legger Regjeringen fram forslag til hvordan situasjonen skal håndteres på kort sikt, og foreslår en balansert inndekning av tiltakene. Vi legger også grunnlaget for en politikk som er bærekraftig på sikt i en situasjon med store asylstrømmer framover, sier finansminister Siv Jensen.

Sammenliknet med Gul bok foreslår Regjeringen å øke bevilgningene som følge av økte asylankomster med 9,5 milliarder kroner. Forslagene i tilleggsnummeret er basert på et anslag om at det vil komme 33 000 asylsøkere til Norge i 2016. I tillegg foreslår Regjeringen å sette av ekstra midler i 2016 til å håndtere konsekvenser av økte ankomster i 2015. Det er betydelig usikkerhet i anslagene.

- Norge skal ha en streng, men rettferdig asylpolitikk. Det er nødvendig å gjennomgå regler og rutiner som kan redusere kostnader per asylsøker og strømmen av nye søkere, sier finansminister Siv Jensen.

- Samtidig vil vi sette i verk tiltak som legger til rette for at asylsøkere som har rett til opphold kan skape seg et verdig liv i Norge. At de kan skaffe seg et hjem, lærer seg norsk og vinner innpass i arbeidsmarkedet. Derfor fremmer Regjeringen flere tiltak for raskere integrering i det norske samfunnet, sier finansminister Siv Jensen.

- Budsjettet for 2016 er fortsatt et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det bidrar til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet fra lavere aktivitet i olje­virksomheten. Samtidig holder vi fast ved innretningen på tiltakene som legger til rette for den langsiktige omstillingen i norsk økonomi. Vi prioriterer investeringer i samferdsel, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser, og vi gjennomfører en rekke reformer for å øke produktiviteten i privat og offentlig sektor, sier finansminister Siv Jensen.

Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen anslår at de volumstyrte utgiftene under Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil øke med 5 milliarder kroner i 2016. I tillegg anslås utgiftene til omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere å øke med 1,3 milliarder kroner. Utover dette kommer andre utgiftsøkninger på til sammen 1,6 milliarder kroner. Økt anslag for asylankomster i 2015 vil grovt anslått øke utgiftene med 2 milliarder kroner i 2016. Regjeringen fremmer også kostnadsdempende tiltak som reduserer utgiftene med 0,4 milliarder kroner.

Regjeringens forslag innebærer at bruken av olje- og fondsinntekter i statsbudsjettet for 2016 ikke endres vesentlig sammenliknet med forslaget som ble lagt fram 7. oktober.

Regjeringen foreslår å dekke inn det aller meste av de økte utgiftene gjennom omdisponeringer på bistandsbudsjettet, justerte skattelettelser og reduserte utgifter. Forslaget innebærer en omdisponering av 4,2 milliarder kroner under bistand, økte skatteinntekter på 1,8 milliarder kroner og øvrig inndekning på til sammen 2,3 milliarder kroner. (For endringer i skatteopplegget, se egen pressemelding). Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet øker med 1,2 milliarder kroner.

Det foreslås å øke det samlede bistandsbudsjettet med 1,2 milliarder kroner sammenlignet med Gul Bok 2016. Bistandsbudsjettet for 2016 utgjør etter dette 34,8 milliarder kroner, noe som utgjør over 1 prosent av Norges samlede inntekter (BNI).

Norge bidrar til det internasjonale arbeidet og bistand til det store antallet flyktninger som oppholder seg i nærområdene. Regjeringen vil også verne om asylinstituttet gjennom en klar og forutsigbar politikk for beskyttelse og retur. Ordningene for og størrelsen på ytelsene til asylsøkerne må være avstemt med tilsvarende ytelser i land det er naturlig å sammenligne Norge med, fordi forskjeller kan påvirke tilstrømmingen.

Regjeringen vil også sette ned et ekspertutvalg som skal se på langsiktige konsekvenser for det norske samfunnet og hvordan man kan få samfunnet til å fungere bedre i en situasjon med høy tilstrømming av flyktninger, asylsøkere og innvandrere. 

_______

Les mer:

 

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse - Tilleggsnummer om asylankomster

Se sendingen her

Se sendingen her