Historisk arkiv

Styrker virkemidler for å bosette flyktninger som har fått opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi vil bidra til raskere bosetting av flyktninger i kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Derfor foreslår regjeringen nå å øke rammen for tilskudd til utleieboliger med ytterligere 211 millioner kroner utover forslaget i statsbudsjettet for 2016.

Styrkingen betyr at Husbanken neste år kan gi tilsagn til omkring 1 750 utleieboliger. Det er 750 flere enn i 2013. Flyktninger er en prioritert målgruppe innenfor ordningen.

Regjeringen har i hele stortingsperioden satset på utleieboliger til flyktninger og vanskeligstilte.

– Mange kommuner melder at mangel på egnede boliger er et hinder i arbeidet med å bosette flere flyktninger. Tilskuddet er et sentralt virkemiddel for å skaffe utleieboliger til flyktninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet, sier Sanner.

Økt bostøtte til barnefamilier

I statsbudsjettet for 2016 foreslo regjeringen å styrke bostøtteordningen med 60 millioner kroner. Den innebærer at omkring 20 000 barnefamilier vil få økt bostøtte. Mange flyktninger kvalifiserer til å motta bostøtte, og de fleste kommunene oppgir at de gjør nytte av ordningen når de bosetter flyktninger.

Sanner mener Husbanken blir en spesielt viktig støttepartner for kommunene de neste årene.

– Det er viktig at kommunene tar i bruk hele verktøykassen til Husbanken for å skaffe boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte. Det gjelder både lån, tilskudd og bostøtte. I tillegg oppfordrer jeg kommunene til å bruke det private leiemarkedet aktivt, sier Sanner.

Veileder kommunene for å skaffe flere asylmottak

UDI melder om et stort behov for nye mottaksplasser. De siste prognosene tilsier at det kan komme mer enn 33 000 asylsøkere til Norge i 2015.

Regjeringen sendte derfor i forrige uke ut et brev til alle landets kommuner for å få mer fart på etableringen av asylmottak. I brevet veiledes kommunene til hvordan de kan benytte seg av hasteparagrafer i kommuneloven og dispensasjonsmuligheter fra plan- og bygningsloven, slik at reglene ikke blir unødvendige bremseklosser for kommunene i arbeidet med å skaffe nye mottak raskt.