Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Digitaliseringsmilliard skal forbedre offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Digitalisering av offentlig sektor handler om å fornye, forenkle og forbedre velferdstilbudet for innbyggerne i Norge. Satsingen skal bidra til å effektivisere arbeidet i forvaltningen og legge til rette for flere digitale tjenester til innbyggerne og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår å bevilge nærmere én milliard kroner til satsinger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2016.

- Produktivitetskommisjonen peker på at staten ikke utnytter IKT godt nok.  Digitaliseringsmilliarden skal bidra til å ruste offentlig sektor slik at vi får bedre grunnlag for vekst og velferd, sier Sanner.

I tillegg innfører regjeringen tiltak som skal gi bedre gjennomføring av IKT-prosjekter, blant annet etablering av et digitaliseringsråd og en ny finansieringsordning for små og mellomstore IKT-prosjekter.

Bevilgningene som foreslås er blant annet:

 • 101 millioner kroner til å starte en modernisering av folkeregisteret. Moderniseringen skal bidra til økt digitalisering, effektivisering og bedre samhandling i offentlig sektor og å forebygge identitetskriminalitet.
 • 205 millioner kroner til modernisering av saksbehandlingssystemene i Brønnøysundregistrene. Prosjektet omfatter ny teknologisk plattform og digitale løsninger for dialog med brukerne av 16 nasjonale registre.
 • 140 millioner kroner til arbeidet med å utvikle nytt motorvognregister – Autosys kjøretøy. Et velfungerende førerkort- og motorvognregister er avgjørende for å kunne tilby gode publikumstjenester i Statens vegvesen. I tillegg vil nytt motorvognregister innebære gevinster for andre sentrale brukere som politi, toll, forsvaret, skatt, bilbransjen og forsikringsselskap.
 • 36 millioner kroner til Kartverket for å etablere en ny digital kartmodell over terrenget i Norge basert på laserdata. Dette vil bidra til bedre avklaring av flom- og skredfare og til kortere planleggingstid for nye samferdselsprosjekter.
 • 30 millioner kroner til Kartverket for prosessering av dybdedata og digitalisering av pantebok og plandata. Dette vil gi tryggere sjøfart, styrket næringsutvikling og raskere avklaring av plansaker.
 • 75 millioner kroner til en ny ordning for medfinansiering av små og mellomstore IKT-prosjekter. Finansieringsordningen vil gjøre det enklere å gjennomføre små og lønnsomme IKT-prosjekter i staten. Ordningen vil utløse tilsvarende investeringer over etatenes ordinære budsjetter og stiller krav til at etatene realiserer gevinstene.
 • 150 millioner kroner til modernisering av IKT- tjenestene i NAV. Prosjektet skal gi bedre brukerdialog og effektiv saksbehandling av søknader om foreldrepenger og engangsstønad.
 • 100 millioner kroner til IKT- modernisering i politiet som kommer ansatte, publikum og samarbeidspartnere til gode.
 • 41,3 millioner kroner til modernisering av e-reseptløsningen og samhandlingsplattform for elektroniske meldinger. Tiltaket skal bidra til bedre pasientsikkerhet, kvalitet, informasjonssikkerhet og effektivitet.
 • 25 millioner kroner for å legge til rette for etablering av nettapotek i Norge. Nettapotek vil forenkle hverdagen til befolkningen. Med en sikker nettapotekløsning kan man bestille reseptbelagte medisiner uten å måtte gå på apoteket, og få disse levert hjemme.
 • 21,2 millioner kroner til Husbanken for å ferdigstille eSøknad for startlån og å utvikle et saksbehandlersystem i kommunene. Målet er å modernisere alle Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Tiltakene vil bidra til at kommunene årlig kan spare inntil 40.000 arbeidstimer.
 • 5,5 millioner kroner til utvikling av informasjonsportal om dagligvarer for forbrukerne

For hele oversikten, se KMDs budsjettforslag innledende del punkt 2.4

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00