Historisk arkiv

Millionsatsing for økt sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen øremerker 100 millioner kroner til to nye bistandsprogrammer rettet mot globale sikkerhetstrusler.

- Det sikkerhetspolitiske landskapet er i endring. Norge står i dag overfor stadig flere trusler som i sin natur er grenseoverskridende. Terrorgrupper som Isil, Boko Haram og al-Shabaab truer ikke bare sikkerheten i Syria, Nigeria og Somalia, men også nabolandene og verden for øvrig, sier utenriksminister Børge Brende.

De to bistandsprogrammene på til sammen 100 millioner kroner, skal bidra i arbeidet mot organisert kriminalitet og mot radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme. Satsingen er en oppfølging av melding til Stortinget om globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken (Meld. St. 37). Her fremmes 40 tiltak for å styrke vår evne til å møte truslene.

Tiltakene har som mål å sørge for bedre analyser, økt informasjonsutveksling og samarbeid. Norge samarbeider med blant andre FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Interpol og EU og andre allierte land i arbeidet.

- Kunnskap og analyse, koordinering og kapasitetsbygging er nøkkelord i vårt arbeid for å gjøre berørte land og regioner bedre i stand til å forebygge, håndtere og bekjempe globale sikkerhetsutfordringer. De to bistandsprogrammene skal bidra til nettopp dette, sier utenriksminister Brende.