Meld. St. 37 (2014–2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken — Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Dette er den første stortingsmeldingen som ser flere globale sikkerhetsutfordringer, sikkerhet og utviklingspolitikk i sammenheng. Regjeringen har valgt å fokusere på fire områder: terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet, og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom. Disse utfordringene har alvorlige konsekvenser både for internasjonal stabilitet og utvikling, og truer vår egen sikkerhet her hjemme, samt norske interesser. Norge skal bidra til å forebygge, håndtere og bekjempe disse sikkerhetsutfordringene internasjonalt gjennom mer og hyppigere utveksling av kunnskap og analyse både nasjonalt og internasjonalt, samt gjennom å styrke kapasitetsbygging i sårbare stater og områder. Sikkerhet og utvikling henger tett sammen. Regjeringen vil derfor i større grad enn tidligere bruke utviklingspolitiske virkemidler for å forebygge og håndtere globale sikkerhetsutfordringer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget