Historisk arkiv

Regjeringen lanserer nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om globale sikkerhetsutfordringer hvor den lanserer en styrket og mer helhetlig innsats for økt sikkerhet.

- Norge står overfor flere og mer avanserte cyberangrep, økt terrortrussel, og kriminelle nettverk som finansierer terrorgrupper og militser. Disse opptrer sammen og globalt. Vår respons må være like global, og bestå av både utviklings-, utenriks-, justis- og forsvarspolitiske virkemidler, sier utenriksminister Børge Brende.

Det sikkerhetspolitiske landskapet har de siste årene gjennomgått dyptgripende endringer. Vi ser i økende grad hvordan ukonvensjonelle trusler og ikke-statlige aktører påvirker situasjonen internasjonalt og i Norge.

Regjeringen vektlegger bruk av utviklingspolitiske virkemidler for å bidra til stabilitet, og forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet, digitale trusler og konflikt.

- Norges sikkerhet påvirkes mer direkte av utviklingen i andre land og verdensdeler enn før. Styrings- og utviklingsproblemer i sårbare stater preget av vold og konflikt blir i økende grad også vårt sikkerhetsproblem, sier Brende.  

Regjeringen lanserer to nye bistandsprogrammer: ett mot alvorlig og organisert kriminalitet og ett mot radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme.  Begge programmene etableres i 2016 og skal samlet trappes opp til 200 millioner kroner årlig.

Regjeringen ønsker også å styrke  informasjonsdeling og samarbeid blant norske departementer, etater og andre aktører som arbeider med disse feltene. To nye samarbeidsfora skal derfor etableres. Her skal også næringsliv, sivilsamfunn, akademia- og analysemiljøer delta for å dele kunnskap.

Utenriksminister Børge Brende lanserer stortingsmeldingen i dag sammen med Interpol-sjef Jürgen Stock.

Tid: 12.30
Sted: Utenriksdepartementet, 1. etasje

Pressekontakt: Ane Lunde, 976 71 250