Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Regjeringen styrker kommunene med 7,3 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi styrker kommunesektoren, slik at kommunene kan gi innbyggerne bedre tjenester, som blant annet skoler og eldreomsorg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen legger opp til en reell vekst på 7,3 milliarder kroner i kommunenes samlede inntekter i 2016. Av veksten kommer 4,7 milliarder kroner som frie inntekter.

- Regjeringen har gitt kommunene et større reelt handlingsrom i perioden 2014 til 2016 sammenliknet med den rødgrønne perioden fra 2011 til 2013. Det gjør at kommunene kan utvide tjenestetilbudet og forbedre kvaliteten på tjenestene, sier Sanner.

- Kommunene har ansvar for å gi alle innbyggerne gode velferdstjenester, samtidig har de ansvar for en del spesielle tjenester for de mest sårbare innbyggerne. En sterk og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene skal kunne utføre oppgavene sine på en god måte, sier Sanner.

Innenfor rammen av de frie inntektene er 400 millioner kroner satt av til å styrke rusomsorgen. I tillegg er 200 millioner kroner satt av til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, slik at barn og ungdom kan få bedre oppfølging og hjelp.

- Budsjettforslaget gir kommunene mulighet til å styrke tjenestene til sårbare innbyggere og ta vare på de innbyggerne som trenger kommunene mest, sier Sanner.

Veksten i frie inntekter skal også sikre et mer fleksibelt barnehageopptak. Det er satt av 400 millioner kroner til dette arbeidet. I tillegg er det satt av 200 millioner kroner til opprusting og fornying av fylkesveiene.

Regjeringen foreslår også å øke rammetilskuddet til en rekke særskilte tiltak. Pengene skal blant annet gå til å styrke lærlingtilskuddet, mer naturfag i skolen, og til å sikre full likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

Det bevilges også tilskudd til 1200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens og 2500 heldøgns omsorgsplasser.

500 millioner til vedlikehold av skoler og omsorgsbygg

I regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting foreslås det et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunesektorens inntekter.

Regjeringen styrker veksttilskuddet

Veksttilskuddet øker fra 393,4 millioner kroner i 2015 til 440,6 millioner kroner i 2016. Veksttilskuddet styrkes ved å senke vekstgrensen for å motta tilskudd fra 1,6 prosent til 1,5 prosent. Økningen finansieres innenfor veksten i kommunenes frie inntekter. Veksttilskuddet har økt fra 60.2 millioner kroner i 2013 til 440,6 millioner kroner i 2016.

- Kommuner med høy befolkningsvekst har utfordringer med å tilpasse tjenestetilbudet til en voksende befolkning. Regjeringen vil derfor styrke veksttilskuddet i 2016, sier Sanner.

Tilskuddet tildeles med et likt beløp per nye innbygger utover den fastsatte vekstgrensen. Prisjustert sats i 2016 er 56 485 kroner.

Fylkesvis oversikt 

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 22 24 25 00