Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Bedre kapasitet i Statens barnehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens barnehus med 15 millioner kroner. Dette vil øke kapasiteten og utgjøre et solid løft for det viktige arbeidet Statens barnehus gjør.

En ny avhørsmodell der ansvaret for avhørene overføres fra domstolene til politiet ble innført 2. oktober. Det er nå obligatorisk å ta tilrettelagte avhør og benytte Statens barnehus når vitner under 16 år skal avhøres i saker som gjelder seksualforbrytelser, kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner, drap eller kroppsskade. Det har vært en sterk økning i antall avhør foretatt på barnehusene de siste årene.

Regjeringen ønsker å styrke barns og andre sårbare personers rettssikkerhet ved å redusere ventetiden for gjennomføring av dommeravhør og legge til rette for at barn og andre særlig sårbare personer ivaretas på en omsorgsfull og samordnet måte, til rett tid.                            

– Lang ventetid er en trussel både mot vitnene og siktedes rettssikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

På barnehusene gjennomføres tilrettelagte avhør, medisinske undersøkelser, oppfølging og behandling av barn og psykisk utviklingshemmede i saker der det er mistanke vold eller seksuelle overgrep. 

Regjeringen foreslår 28 millioner kroner til politiet og Statens barnehus for å gjennomføre denne endringen.