Historisk arkiv

Gjennomgår ytelser og rettigheter med sikte på innstramming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– I Norge må vi utforme velferdssamfunnet slik at vi opprettholder bærekraft og legitimitet. På den måten kan vi opprettholde et trygt og rettferdig velferdssamfunn også i fremtiden. De økte asylankomstene gjør det nødvendig å gjennomgå ytelser for flyktninger og innvandrere med sikte på innstramming, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Regjeringens gjennomgang vil blant annet omfatte:

  • Spørsmål knyttet til medlemskap i folketrygden.
  • Botidskrav og retten til bostedsrelaterte ytelser.
  • Ytelser avledet av arbeid med utgangspunkt i en midlertidig arbeidstillatelse (rett til dagpenger, sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og yrkesskadedekning).
  • Særordningene for personer med flyktningstatus.
  • Mulighetene for og konsekvensene av å begrense økonomiske rettigheter etter lover forvaltet av kommunen, eksempelvis lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Settes på prøve

Flyktningene som kommer nå vil i gjennomsnitt ha en adskillig lavere arbeidstilknytning enn befolkningen for øvrig, i hvert fall på kort sikt. Samtidig vil befolkningsutviklingen Norge står overfor redusere andelen yrkesaktive sammenlignet med den ikke-yrkesaktive andelen i befolkningen.  

 Dette kommer til å sette Norges velferdsordninger på store prøver. For å sikre et trygt og rettferdig velferdssamfunn i fremtiden, er det nødvendig med en gjennomgang av ytelsene for flyktninger og innvandrere. Det er viktig både som kostnadsreduserende tiltak og for å unngå at Norge mottar en uforholdsmessig andel av de som er på flukt utelukkende fordi vi har mer sjenerøse ordninger enn våre naboland, sier statsråden. 

Flyktninger

FNs flyktningkonvensjon innebærer at Norge har plikt til å la flyktninger bli omfattet av folketrygden, slik at de kan opparbeide seg rettigheter. Fordelene flyktningene har i den norske folketrygden går imidlertid vesentlig ut over dette. 

– I lys av dagens situasjon med svært mange asylankomster, er det ikke sikkert vi kan opprettholde den positive særbehandlingen flyktninger har fått, sier Eriksson. 

Mulighet til et selvstendig liv

 Samtidig vil vi sette i verk tiltak som legger til rette for at asylsøkere som har rett til opphold kan skape seg et selvstendig liv i Norge. At de kan skaffe seg et hjem, lærer seg norsk og vinne innpass i arbeidsmarkedet, sier statsråden. 

Regjeringen vil også sette ned et ekspertutvalg som skal se på langsiktige konsekvenser for det norske samfunnet og hvordan man kan få samfunnet til å fungere bedre i en situasjon med høy tilstrømming av flyktninger, asylsøkere og innvandrere.