Historisk arkiv

Bedre kapasitet, kompetanse og kvalitet i omsorgstjenestene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil sikre trygghet for eldre og pleietrengende ved å skape en omsorgstjeneste med både bedre kapasitet og kvalitet. Målet er at flere skal kunne bo hjemme lenger, og leve aktive og selvstendige liv. Samtidig må det være trygghet for å få plass i heldøgns pleie og omsorg når behovet for mer hjelp oppstår.

–Regjeringen vil tilrettelegge for at eldre kan leve aktive og meningsfulle liv. Det er også viktig å øke kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene. Derfor har regjeringen bedret den statlige tilskuddsordningen. Det har ført til et taktskifte i kommunenes søknader om å bygge og rehabilitere sykehjemsplasser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For å bedre kapasiteten, kvaliteten, og valgfriheten i omsorgstjenestene, foreslår regjeringen i 2016 en samlet netto styrking på 641 millioner kroner fordelt på følgende tiltak:

  • 205 millioner kroner til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Midlene skal dekke første års utbetaling av innvilgede tilskudd til om lag 2500 heldøgns omsorgsplasser med en samlet tilsagnsramme på 4100 millioner kroner.
  • 156 millioner kroner til forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøket skal inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.
  • 71,3 millioner kroner i tilskudd til 1200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2016.
  • 30,7 millioner kroner i økte bevilgningen til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene. Styrkingen er en del av Kompetanseløft 2020.
  • Om lag 205 millioner kroner til oppfølging av rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Øvrige øremerkede bevilginger til omsorgstjenestene foreslås redusert med 27 millioner kroner for å styrke andre prioriterte tiltak, blant annet flere psykologer i kommunene.

For å sikre en faglig sterk kommunale helse- og omsorgstjeneste med dyktige ansatte som kan gi god helsehjelp og omsorg, legger regjeringen frem Kompetanseløft 2020. Planen inneholder langsiktige strategier for blant annet rekruttering, kompetanse og fagutvikling.

Alle beboere på sykehjem skal ha et godt og likeverdig tilbud, men det er for store variasjoner i kvaliteten. Regjeringen vil derfor utvikle et felles verktøy i form av en trygghetsstandard for å sikre god praksis på alle sykehjem.

Med en økende andel eldre i befolkningen er det viktig å hindre ensomhet. I budsjettet for 2016 foreslås det 36,8 millioner kroner til mobilisering mot ensomhet, blant annet 3 millioner kroner til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen.