Historisk arkiv

Styrker tilskuddet til bosetting av enslige mindreårige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen øker innsatsen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

- Vi er i en krevende situasjon som gir oss utfordringer, både når det gjelder bosetting og integrering. Barn som kommer alene til landet prioriteres, slik at de får startet livene sine ute i en kommune så raskt som mulig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger mottar et særskilt tilskudd som kommer i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Regjeringen har foreslått i budsjettet for 2016 å øke satsen på det særskilte tilskuddet til 207 000 kroner. Regjeringen foreslår i tilleggsnummeret å øke tilskuddet ytterligere med et engangsbeløp på 100 000 kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016.  

Regjeringen arbeider med ytterligere tiltak for å styrke bosettingen av enslige mindreårige flyktninger som har fått opphold i Norge, og vil utrede hvordan kommuner skal kunne velge mellom dagens refusjonsordning på 80 prosent eller en stykkprisfinansiering. BLD jobber også sammen med KS for å vurdere andre alternative finansieringsordninger. 

Som følge av økte asylankomster økes bevilgningen til barnevernets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere med nær 1,2 milliarder kroner. Barne-, ungdoms- og familieetaten har et lovfestet ansvar for å gi barn under 15 år som søker asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter. 

For å kunne ta imot flere barn på en god måte og øke kapasiteten til omsorgssentrene, skal Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kunne godkjenne plasser til flere barn enn det er enkeltrom på omsorgssenteret. BLD vil også utrede lovregulering av en ny omsorgssentermodell. 

- Det viktigste er å bosette barn som får opphold ute i en kommune. Det er ikke på omsorgssentrene de skal bo. Omsorgssenter er et midlertidig tilbud til barnet blir bosatt i en kommune eller forlater landet, sier Horne. 

For de barna som får lovlig opphold er bofellesskap eller fosterhjem gode tilbud. Det er behov for flere fosterhjem, også til enslige mindreårige flyktninger. 

 

Fakta:

  • Frem til uke 43 har det kommet 543 nye barn til omsorgssentrene. Til sammenligning kom det 188 barn totalt i fjor. Bevilgningen til omsorgssentrene i tilleggsnummeret baserer seg på en prognose som sier at det i gjennomsnitt vil være 740 barn i omsorgssentrene i 2016.
  • Nylig foreslo regjeringen å øke bevilgningen til omsorgssentrene med 65 millioner kroner i 2015 for å møte det økte kapasitetsbehovet. Dermed er det bevilget totalt 310 millioner kroner til omsorgssentrene for 2015. 
  • Regjeringen har økt integreringstilskuddet med over 300 millioner kroner siden 2014 for å øke bosettingen i kommunene. For 2016 foreslår regjeringen å videreføre ekstratilskuddet for bosetting med 50 millioner kroner.
  • Refusjonsordningen dekker 80 prosent av kommunenes utgifter til barnevernstiltak til enslige mindreårige utover en kommunal egenandel. Den kommunale egenandelen er 16 600 kroner per måned i 2015. Staten refunderer 80 prosent av kommunenes utgifter til barnevernstiltak for det beløpet som overstiger 200 000 kroner. Gjennomsnittlig beløp for refusjonsutbetalingen er anslått til i underkant av 1 million kroner i 2016.
  • I tillegg foreslår regjeringen i budsjett for 2016 å øke satsen for det særskilte tilskuddet med 15 700 kroner til 207 000 kroner per enslige mindreårige flyktning per år. Regjeringen foreslår i tilleggsnummeret å øke tilskuddet ytterligere med et engangsbeløp på 100 000 kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016.
  • I tillegg gis ordinært integreringstilskudd også for enslige mindreårige flyktninger.