Historisk arkiv

Økt tilskudd til arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for frivillig sektor og sosiale entreprenører i velferdssystemet, og foreslår å styrke tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner med 15,5 millioner kroner. Samtidig styrkes tilskuddet til sosiale entreprenører med 4,5 millioner kroner.

– Frivillige organisasjoner gjør en viktig jobb for å inkludere personer som står langt fra arbeidsmarkedet. Vi må i større grad slippe til den erfaring, kompetanse og det engasjement som frivillige organisasjoner representerer i dette viktige arbeidet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Regjeringen legger høsten 2015 fram en opptrappingsplan for rusfeltet med en totalramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. Et mål for innsatsen er å styrke det frivillige arbeidet for å bedre tilknytningen til arbeidsmarkedet og motvirke sosial ekskludering av personer med rusproblemer. Arbeidsrettede tiltak og aktivisering er sentralt for å inkludere personer med rusproblemer i arbeids- og samfunnsliv. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å styrke tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner med 15,5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår videre i statsbudsjettet for 2016 å styrke tilskudd til sosiale entreprenører som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon med 4,5 millioner kroner.

– Sosiale entreprenører bidrar med nye løsninger på hvordan personer med ulike utfordringer og hull i CV-en kan komme i arbeid. Regjeringen ønsker å stimulere til nytenkning og mangfold i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet. Med dette har Regjeringen siden 2014 firedoblet innsatsen for å fremme sosialt entreprenørskap, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.