Historisk arkiv

Budsjett for et grønnere samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen legger i dag frem et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling.

-Vi vil føre en offensiv politikk for å bidra til grønn omstilling av norsk økonomi. Derfor arbeider vi med en strategi for grønn konkurransekraft som skal sette Norge i stand til å bli et lavutslippssamfunn, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Klima- og miljødepartementets budsjett for 2016 gir et godt grunnlag for økt aktivitet innenfor feltene klima, opprydding av forurenset sjøbunn og kulturminner. Samtidig videreføres innsatsen innenfor naturmangfold og friluftsliv. 

I Klima- og miljødepartementets budsjettforslag prioriterer regjeringen nasjonale- og internasjonale klimatiltak, opprydding i forurenset sjøbunn i Bergen havn (Puddefjorden) og istandsetting av verneverdige fartøy. Regjeringen bevilger 524 millioner kroner til CO2-kompensasjonsordningen for industrien og 270 millioner kroner til kjøp av klimakvoter. Det gis i tillegg økte midler til oppfølging av biogasstrategien.

I 2016 har forslaget til budsjett for Klima- og miljødepartementet en utgiftsramme på 8 892,5 millioner kroner. Dette er en netto økning på 820,1 millioner kroner, eller 10,2 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2015. Årsaken til den store økningen er i hovedsak knyttet til oppfølging av vedtatt politikk, som CO2- kompensasjonsordningen for industrien, kjøp av klimakvoter og økte utgifter til igangsatte prosjekter. Videre er det noen nye tiltak, blant annet fartøyvern og opprydding i Bergen havn.

Nasjonale klimatiltak

Regjeringen foreslår en rekke klimatiltak på ulike departements budsjett. Se egen pressemelding om dette. Denne saken gjelder klimatiltakene som finnes på Klima- og miljødepartementets budsjett. Du finner budsjettdokumentene her.

I 2016 foreslår regjeringen en bevilgning til CO2-kompensasjonsordningen for industrien på 524 millioner kroner. Målet med ordningen er å kompensere norsk industri for økte kraftpriser som følge av EUs kvotesystem for CO2-utslipp. Kompensasjonen skal redusere faren for karbonlekkasje og dermed hindre økning i globale utslipp som følge av utflytting av industri til land med mindre stram klimapolitikk.

Regjeringen foreslår å bevilge 28 millioner kroner til klimatiltak i skog og myr. 15 millioner kroner settes av til videreføring av pilotordningen for skogplanting. Dette tiltaket er en oppfølging av klimaforliket. I tillegg bevilges 13 millioner kroner til restaurering av myr. Tiltaket er en forsterkning av klimaforliket. Tiltakene vil øke det produktive skogarealet, bidra til økt opptak og reduserte utslipp av klimagasser.

Regjeringen foreslår å doble bevilgningen til pilotordningen for biogassanlegg fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner. Dette er en oppfølging av biogasstrategien. Økt bevilgning til biogasstiltak vil etter hvert kunne bidra til utslippsreduksjoner i landbruket og transportsektoren.

Det foreslås å bevilge 6,4 millioner kroner til utarbeiding av statistikk for kommunale klimagassutslipp. Kommunene er gjennom statlige planretningslinjer pålagt å drive klima- og energiplanlegging. Bedre kommunestatistikk vil bidra til å gjøre det enklere for kommunene å prioritere gode klimatiltak.

Regjeringen vil føre en offensiv politikk for å bidra til en grønn omstilling av norsk økonomi. Regjeringen har derfor oppnevnt et ekspertutvalg som skal foreslå en overordnet strategi for grønn konkurransekraft. Strategien skal styrke næringslivets evne til å konkurrere globalt i en tid hvor sterkere virkemidler tas i bruk i klimapolitikken. 

Utvalgets forslag vil bli lagt fram høsten 2016, og det er satt av 5,8 millioner kroner i budsjettet til dette arbeidet. Regjeringen tar sikte på å legge fram en strategi for grønn konkurransekraft i 2017.

Internasjonale klimatiltak

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kjøp av FN-godkjente klimakvoter med 270 millioner kroner. Kvotekjøp under Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) utløser investeringer i klimatiltak i utviklingsland og sørger for at Norge kan innfri sin klimaforpliktelse for 2020.

Regjeringen viderefører klima- og skogsatsingen på tre milliarder kroner. Det legges opp til at Norge i 2016 finansierer om lag 40 millioner tonn CO2 i globale utslippsreduksjoner. I tillegg til klimagevinsten bidrar arbeidet med redusert avskoging til bærekraftig utvikling. Det ligger an til at reduserte utslipp fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland blir en del av det internasjonale klimaregimet som skal vedtas i Paris i desember 2015.

-Norge spiller en aktiv rolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Våre internasjonale klimatiltak, som klima- og skogsatsingen, gir konkrete resultater og bidrar til at flere land kan øke ambisjonene i klimapolitikken, sier Sundtoft.

Opprydding i forurenset sjøbunn

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til opprydding i forurenset sjøbunn med 75 millioner kroner. Dette gjør det mulig å starte opprydding i Bergen havn (Puddefjorden). Dette er planlagt gjennomført i 2016 og 2017. Innenfor budsjettet for 2016 vil arbeidet med opprydding i Trondheim havn videreføres.

Naturmangfold og friluftsliv

Regjeringen foreslår å legge om erstatningsordningen for tamrein til en risikobasert ordning. Den vil bygge på objektive kriterier, og det skal sikre lik behandling i beiteområdene. Størrelsen på erstatningene vil med den nye modellen bli basert på kunnskap om reindrift, rovvilt og risiko for tap.

Bevilgningene til friluftsliv videreføres på samme høye nivå som i 2015, da det var en økt satsing på friluftsliv knyttet til Friluftslivets år i 2015. Disse pengene blir nå fordelt på de faste ordningene innenfor friluftsliv. Det innebærer blant annet at tilskuddsordningene, statlig sikring av friluftsområder og tilrettelegging av friluftsområder blir styrket i 2016.

-Friluftsliv kan gi både bedre helse og fine naturopplevelser. Regjeringen er opptatt av å prioritere friluftslivet, og tar sikte på å fremme en ny stortingsmelding om friluftsliv vinteren 2016. Denne vil inneholde en rekke tiltak og føringer for å styrke friluftslivet, sier Sundtoft.

Regjeringen viderefører arbeidet med kartlegging av norsk natur og etablering av det økologiske grunnkartet, og setter av 25 millioner kroner til dette i budsjettet for 2016. Arbeidet vil føre til mer og bedre naturdata. Dette er viktig for alle som skal ta beslutninger som kan ha konsekvenser for naturen.

I budsjettforslaget for 2016 prioriterer regjeringen mer penger til flere tiltak i merkevare- og besøksstrategien for Norges nasjonalparker. Økningen på seks millioner kroner vil gå til tiltak som vil styrke både vern og lokal verdiskaping.

Som følge av nye regler om motorferdsel i utmark, blant annet etablering av snøscooterløyper for rekreasjonsformål, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til oppsyn og kontroll med motorferdsel i utmark med 4,2 millioner kroner.

Regjeringens satsing på skogvern videreføres på omtrent samme høye nivå som i saldert budsjett 2015, og utgjør i budsjettet for 2016 drøyt 324 millioner kroner. Skogvern er et tiltak som bidrar til å ta vare på et stort antall truede arter og naturtyper i skog.

Kulturminner og istandsetting av verneverdige fartøy

For å møte den krevende situasjonen innenfor verftsindustrien foreslår regjeringen å øke tilskuddet til istandsetting av verneverdige fartøy med 40 millioner kroner. Utvalget av aktuelle fartøy representerer en rimelig fordeling både geografisk og type fartøy og bidrar til at 2020-målet for fredede og vernede fartøy nås.

-Jeg er imponert over den frivillige innsatsen som legges ned i de mange verneverdige fartøyene langs kysten vår. Dette engangløftet vil bidra til at flere skip kan komme i bedre stand, sier Sundtoft.