Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016

Justisbudsjett for de sårbare

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Med dette budsjettforslaget tar regjeringen viktige grep for å verne om sårbare grupper og skape et tryggere samfunn for alle, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Verner om sårbare grupper

Regjeringen prioriterer vern av sårbare grupper og foreslår bevilgninger på:

 • 15 millioner kroner for å øke kapasiteten til Statens barnehus
 • 2,5 millioner kroner til konfliktrådenes arbeid med ungdom
 • 30 millioner kroner til Narkotikaprogram med domstolskontroll 

Styrker straffesakskjeden

Regjeringen ønsker å styrke politi, domstoler og kriminalomsorg med bevilgninger på:

 • 163 millioner kroner til 347 nye politistillinger
 • 100 millioner kroner til oppstart av IKT-modernisering i politiet
 • 147 millioner kroner til gjennomføring av nærpolitireformen. I tillegg foreslås det å videreføre 127 millioner kroner til arbeidet fra 2015, slik at det samlet bevilges 275 millioner kroner til formålet
 • 270 millioner kroner til 242 fengselsplasser i Nederland
 • 406 millioner kroner til 181 nye plasser ved Ullersmo og på Eidsberg.
 • 6,3 millioner kroner til ny ungdomsenhet i Eidsvoll kommune med inntil fire plasser
 • 41 nye plasser i Bodø, Bergen, Hustad og Kongsvinger: 6,6 millioner kroner
 • 120 millioner kroner til vedlikehold av fengselsbygg. I tillegg foreslås å videreføre 50 mill. kroner fra årets budsjett til ekstraordinært vedlikehold.
 • 6 millioner kroner til økt bemanning til tingrett og lagmannsrett og 1 million kroner til økt bemanning til Høyesterett
 • I tillegg vil domstolene bli styrket ved at de får beholde 18 millioner kroner som frigjøres gjennom avhørsreformen 

Bedre beredskap

Regjeringen ønsker å ruste Norge for fremtiden og styrker flere ledd i beredskapskjeden med bevilgninger på:

 • 25 millioner kroner til forprosjektering av nytt beredskapssenter
 • 11, 6 millioner kroner til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for å styrke arbeidet med å detektere falske basestasjoner
 • 10 millioner kroner til Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
 • 5, 3 millioner kroner til nytt utstyr til Sivilforsvaret 

Flyktninger og innvandrere

Regjeringen styrker innvandringsfeltet, og foreslår at:

 • Norge tar ut 3 000 overføringsflyktninger fra Syria i 2016.
 • den totale kvoten overføringsflyktninger skal være på 3 120 plasser, hvorav 3000 forbeholdes syriske overføringsflyktninger
 • saksbehandlingen i UDI styrkes med 20 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2015 

Tiltakspakke mot terror

Regjeringen presenterte en tiltakspakke mot terror i revidert nasjonalbudsjett for inneværende år. Denne satsingen skal videreføres og styrkes i 2016. 

 • Bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) økes med 145 millioner kroner
 • Videreføring av tilskuddsordningen for kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme med 10 millioner kroner
 • 3 millioner kroner til mentorordning og økt kompetanse om radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen 

Svalbard

Regjeringen tar grep for å styrke beredskapen, sikkerheten og tryggheten for fastboende, tilreisende og turister på og omkring Svalbard. 

 • Sysselmannens transportbudsjett foreslås økt med 18 millioner kroner, slik at seilingssesongen for Sysselmannens tjenestefartøy kan utvides med om lag tre måneder
 • 15 millioner kroner til planlegging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen
 • 10 millioner kroner til rehabiliteringen ved Longyearbyen Energiverk.