Historisk arkiv

Nye store byggeprosjekter på Ørland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen fortsetter å investere i ny infrastruktur ved kampflybasen på Ørland. Basen skal settes i stand til å motta de første F-35 kampflyene på norsk jord i 2017, og nye store prosjekter vil derfor bli iverksatt i 2016. Regjeringen foreslår to prosjekter med en samlet ramme på 866 millioner kroner.

Forlengelse av rullebanen

-Rullebanen på Ørland hovedflystasjon må være lang nok til både å tilfredsstille våre egne behov knyttet til innføring og bruk av F-35 og til å møte NATOs operative krav, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. - I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår vi derfor å forlenge rullebanen på Ørland hovedflystasjon.

For at rullebanen skal ferdigstilles innen mottak av de første F-35 i september 2017, må prosjektet i første omgang finansieres nasjonalt, men Forsvarsdepartementet har, med basis i NATOs krav til en AWACS-base, iverksatt en prosess for å få finansiert deler av prosjektet gjennom NATOs investeringsprogram for sikkerhet.

Den anbefalte kostnadsrammen for prosjektet er på 751 millioner kroner inkludert merverdiavgift og avsetning for usikkerhet. Prosjektets styringsramme er på 650 mill. kroner. Den nasjonalt finansierte delen av prosjektet dekkes innenfor rammen av forsvarsbudsjettet.

Dagens rullebane er 2 714 meter, den vil forlenges til 3 000 meter.

Bedre boforhold for mannskap på Ørland

I forslaget til statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å sette i gang et byggeprosjekt for en ny mannskapsforlegning på Ørland. Dagens kapasitet på mannskapsforlegninger på Ørland er for liten, og regjeringen foreslår å iverksette et nytt et prosjekt for å bygge en ny forlegning.

Mannskapsforlegningen vil inneholde 180 nye sengeplasser i seksmannsrom med eget bad til hvert forlegningsrom.

-Med den nye forlegningen vil de vernepliktige mannskapene på Ørland få svært gode boforhold. Løsningen vil også møte behovene som kom etter at endringene i den allmenne verneplikten ble innført i år, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Prosjektet foreslås gjennomført innenfor en kostnadsramme på 115 mill. kroner inkludert innredning. Kostnadene knyttet til prosjektet dekkes innenfor forsvarsbudsjettet.