Historisk arkiv

Regjeringen styrker flom- og skredsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2016

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å bevilge 441 millioner kroner til forebyggende tiltak mot flom- og skredskader. Forslaget innebærer en økning på 190 millioner kroner over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett.

- Økningen i bevilgningene til NVE vil gjøre oss bedre rustet til å møte utfordringene vi i dag ser med økt nedbør og naturskader, sier olje- og energiminister Tord Lien.

De økte bevilgningene skal blant annet gå til oppryddings- og sikringstiltak etter flommen på Vestlandet i 2014. Videre foreslår regjeringen å knytte 100 millioner kroner av den økte bevilgningen til ekstraordinære tiltak i 2016 som raskt vil bidra til å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting. Dette gjør det mulig å øke innsatsen der flom- og skredsikringsprosjekter kan forseres, eller settes i gang i løpet av kort tid.

- Å sikre liv, helse og verdier er grunnleggende. Derfor har regjeringen i hvert eneste budsjett siden vi tiltrådte styrket arbeidet med forebyggende tiltak mot flom- og skredskader, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Distriktsandelen som kommunene betaler vil framover bli satt til 10 prosent for hastetiltak som NVE gjennomfører i og langs vassdragene etter flomhendelser. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet både for kommunene og NVE, og en langt raskere saksbehandlingstid. Hastetiltak er tiltak som må gjennomføres for å unngå ytterligere skader etter hendelser. Distriktsandelen for permanente sikringstiltak skal fortsatt være 20 prosent. For krisetiltak som må gjennomføres under eller rett etter en hendelse videreføres dagens praksis med at det ikke kreves distriktsandel.

Olje- og energidepartementet har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som operativ myndighet. Kommunene har et overordnet ansvar for å sikre sine innbyggere.