Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Frivilligheten styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Frivilligheten inngår i regjeringens hovedsatsingsområder og er en viktig bidragsyter på mange politikkområder. Vi har derfor valgt å løfte frivilligheten frem og synliggjøre dette feltet for Stortinget, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kulturdepartementet foreslår i 2016 følgende budsjettsatsinger på frivilligheten:

  • 60 millioner kroner mer i momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner
  • 42,9 millioner kroner mer i momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
  • 12,2 millioner kroner i herreløs arv til frivillige organisasjoner
  • 10 millioner kroner til tiltak mot barnefattigdom
  • 5,4 millioner kroner til fjerning av årsavgiften i Frivillighetsregisteret
  • 2 millioner kroner i økning til Frivillighet Norges arbeid for å rekruttere frivillige

– Frivilligheten skaper mangfold og utgjør en forskjell i livene våre. I 2016-budsjettet styrker vi rammebetingelsene slik at organisasjonene får bedre muligheter til å løse viktige samfunnsoppgaver, sier kulturministeren.

Frivillighetserklæringen er et uttrykk for regjeringens anerkjennelse av frivillig sektor og et rammeverk for et sterkt og godt videre samspill med sektoren. Erklæringen forplikter regjeringen på samarbeid, medvirkning og forutsigbarhet - uavhengig av hvilket departement, direktorat eller etat som er involvert. 

Senker terskelen for barn og unges deltakelse

For å gi flere barn og unge mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter foreslår Kulturdepartementet 10 millioner kroner til tiltak mot barnefattigdom på frivillighetsfeltet.

– Frivillige organisasjoner gir deg opplevelser, mestring og sosial tilhørighet. Regjeringen vil senke terskelen slik at barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Tiltaket er en oppfølging av Regjeringens strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom.

Økt momskompensasjon

I budsjettet for 2016 øker Kulturdepartementet momskompensasjonsordningen med 60 millioner kroner til en samlet ramme på 1,3 milliarder kroner.

–  Momskompensasjonsordningen er frie midler som det ikke kreves rapportering på. Økningen er i tråd med regjeringens ønske om å gi frivilligheten større rom til selv å prioritere, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Momskompensasjonsordningen har økt med 100 millioner kroner de to siste årene. Omlag 19 000 foreninger og lag mottok midler fra ordningen for søknadsåret 2014. Dette er rundt 1000 flere lokallag enn i 2013. Mer enn 80 prosent av tildelte midler går til lokal og regional aktivitet.

I 2014 fikk frivillige organisasjoner tilbake over 8 av 10 betalte momskroner.

Herreløs arv

Stortinget vedtok i mars 2015 regjeringens forslag om at herreløs arv skal tilfalle frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. For 2016 vil utgjør dette 12 millioner kroner til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne er særlig fremhevet.

– Dette er en viktig ordning for å gjøre frivilligheten mer uavhengig av staten, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Årsavgift i Frivillighetsregisteret fjernes

Regjeringen foreslår å fjerne årsavgiften for innmelding i Frivillighetsregisteret fra 2016. Årsavgiften er på 135 kroner, og utgjør samlet 5,4 millioner kroner i året.

– Frivillighetsregisteret gir tilgang til bl.a. momskompensasjon og grasrotandel og skal redusere byråkrati for frivilligheten. I fjor fjernet vi innmeldingsavgiften til registeret, nå fjerner vi også årsavgiften, en sak som har vært viktig for de frivillige organisasjonene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Økning i merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg  ble innført i 2010 for å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere utbyggingen av idrettsanlegg.

- Kompensasjonsordningen skaper bedre vilkår for anleggsbygging i regi av lokalidretten. De siste par årene har det vært en stor økning i søknadsmengden. Dette er uttrykk for økte anleggsinvesteringer blant idrettslagene. Anleggsbyggingen gir grunnlag for å styrke den lokale idrettsaktiviteten, sier kulturminister Thorhild Widvey.