Historisk arkiv

218 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2016

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2016 anslått til nærmere 218 milliarder kroner i 2015 (faste 2016-kroner). Tallet inkluderer skatter og avgifter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil.

- Petroleumsvirksomheten skaper enorme verdier for det norske samfunnet selv med dagens oljepriser. Olje- og gassvirksomheten er den viktigste bidragsyter til finansieringen av velferdsstaten og vil forbli vår største og viktigste næring både i form av arbeidsplasser og inntekter i overskuelig fremtid, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Inntektsanslaget innebærer en nedgang på litt over to prosent fra anslaget i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015. Endringen skyldes primært et lavere anslag for oljeprisen. Olje- og gassprisene som er forutsatt i anslaget for 2016 er henholdsvis 440 kroner per fat olje og 2,09 kroner per standard kubikkmeter gass.

Investeringsnivået i petroleumssektoren inklusiv leting ventes å bli på rundt 184 milliarder kroner i 2015. Tilsvarende investeringsanslag for 2016 er på 167 milliarder kroner.

- Mange leverandørbedrifter rundt omkring i landet er i en krevende situasjon fordi de må tilpasse sin virksomhet til en lavere etterspørsel fra oljeselskapene globalt. Vi ser også at næringen tar tak i kostnadsutfordringen som har oppstått. Samtidig er det fortsatt betydelig investeringsaktivitet på norsk sokkel i et historisk perspektiv. Utbyggingen av det gigantiske Sverdrup-feltet gir et svært viktig bidrag for å opprettholde sysselsettingen i mange bedrifter, sier Lien.

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt store. Estimatet for de samlede petroleumsressursene er ikke endret siden Revidert nasjonalbudsjett for 2015. Totale utvinnbare ressurser er anslått til å være 14,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Av de totale utvinnbare ressursene var kun 45 prosent produsert ved inngangen til 2015.

Totalproduksjon av olje, NGL (naturgass i væskeform), kondensat og gass på norsk sokkel er ventet å være rundt 217,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2015. Forventet gassproduksjon utgjør om lag halvparten av dette. Total produksjon fra norsk sokkel ventes å være stabil de nærmeste årene.