Historisk arkiv

Intensivert personkontroll i grensenære områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

På grunn av økte asylankomster til Norge ber Justis- og beredskapsdepartementet politiet intensivere personkontroll i grensenære områder. Dette vil gi bedre oversikt og kontroll over hvem som oppholder seg i landet.

– I en situasjon med økte asylankomster er det viktig at norske myndigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig får avklart identiteten og historien til de som kommer til landet. Dette blant annet for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet ber om at politiets territorialkontroller intensiveres på steder og til tider der dette vil gi politiet bedre kunnskaper om utlendingers identitet og bakgrunnen for deres opphold i Norge.

Politidirektoratet vurderer og avgjør hvor slike kontroller iverksettes, herunder også art, omfang og varighet. Direktoratet forutsettes å føre en nær dialog med PST i sakens anledning.

Justis- og beredskapsdepartementet ber Politidirektoratet løpende rapporterer på hvilke tiltak som er vurdert og hvilke som er iverksatt, og hvilken effekt direktoratet mener at tiltakene har hatt.

– Det er viktig å understreke at dette ikke dreier seg om å gjeninnføre systematiske personkontroller ved selve grensepasseringen av indre grenser. Det er heller ikke hensikten å avskjære retten til å søke asyl i Norge for mennesker på flukt, sier Anders Anundsen.