Historisk arkiv

Asylsøkere skal komme raskere i arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag som legger til rette for at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge, kan komme raskere ut i arbeidslivet.

Etter dagens regelverk er det et vilkår for midlertidig arbeidstillatelse at asylsøkeren har gjennomført asylintervju. Departementet foreslår nå at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge kan få arbeide også før asylintervjuet er gjennomført. Vilkåret om at søkeren må ha kjent identitet opprettholdes for å sikre kontroll med innvandringen og av hensyn til samfunnssikkerheten.

– Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering. Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge kommer raskt ut i arbeid, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Listhaug presiserer samtidig at det må stilles vilkår som ikke gjør det attraktiv for personer uten beskyttelsesbehov å komme til Norge for å arbeide.

– Med lovforslaget vil vi innføre bedre tilpassede vilkår som ivaretar både hensynene til integrering og kontroll, understreker Listhaug. 

Forslaget til lovendring er sendt på offentlig høring med frist 1. september 2016.

Høring – Endringer i utlendingsloven – midlertidig arbeidstillatelse