Historisk arkiv

Endring forventet antall asylsøkere 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Prognosen for antall asylsøkere til Norge fastsettes i Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) fire ganger i året i forbindelse med milepæler i statsbudsjettarbeidet. I siste rapport fra BGU er prognosen for 2016 nedjustert.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge. Det er igangsatt flere tiltak både på nasjonalt nivå og sentralt i EU som kan få stor betydning for tilstrømningen i årene fremover. Samtidig er det fortsatt stort potensiale for migrasjon til Europa. Alle disse faktorene skaper betydelig usikkerhet knyttet til asylankomstene til Norge og Europa.

I BGUs rapport fra juni er det ansett som sannsynlig at det vil komme mellom 4 000 og 25 000 asylsøkere inneværende år. For å sikre at budsjettene på alle poster baseres på de samme forutsetningene, må det legges et punktanslag for ankomsttall til grunn. Innenfor det nevnte intervallet anses det som mest sannsynlig at det vil komme 10 000 asylsøkere til Norge, i tillegg til relokalisering av anslagsvis 750 asylsøkere fra Hellas og Italia til Norge. På bakgrunn av dette er gjeldende prognose nedjustert til 10 750.

Ny prognose er om lag 14 000 lavere enn hva som er lagt til grunn i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen vil på vanlig måte komme tilbake med endret bevilgningsbehov knyttet til endrede prognoser i de ordinære budsjettframleggene. Neste prognose fastsettes i oktober.

Prognosene for asylankomster baserer seg på analyser gjort av UDI, politiet og andre relevante aktører på utlendingsfeltet. Analysene baserer seg blant annet på informasjon om forholdene i transitt og opprinnelsesland, tidligere års sesongvariasjon, grensepasseringer, reiseruter og landsammensetning av ankomster til Europa og tiltak i EU og europeiske land.