Historisk arkiv

Tilleggsbevilgning for økte asylankomster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning til Norge. Regjeringen har allerede gitt fullmakt til at politiet kan overskride sitt budsjett med inntil 5 millioner kroner og foreslår nå å øke statsbudsjettet for 2015 med til sammen på 227,1 millioner kroner, blant annet for å styrke politiet og få raskere bosetting i kommunene.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterer regjeringens tilleggbevilgning
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterer regjeringens tilleggbevilgning. (Foto: JD)

Se pressekonferansen 18. september i opptak

Mer til politiet. Totalt 97,1 mill. kroner foreslås til Politi- og lensmannsetaten. Politiet får 50 millioner for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge.

– Denne bevilgningen vil sette Politiets Utlendingsenhet i stand til å registrere et høyere antall søkere per dag, og også hente tilbake søkere som ikke har vært gjennom en fullstendig registreringsprosess. Dette er viktig både av sikkerhetshensyn og av hensynet til en effektiv saksbehandling, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Norsk deltakelse i Frontex-operasjon Triton har hatt en noe annen karakter, og kostet mer enn opprinnelig forutsatt. For å sikre at dette ikke skal gå ut over situasjonen i politidistriktene, foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 47,1 millioner kroner. Av dette beløpet forventes om lag 20,8 millioner kroner refundert fra Frontex i 2015.

UDI styrkes. Regjeringen foreslår å styrke Utlendingsdirektoratet (UDI) med 5 millioner kroner. På grunn av utviklingen i antallet asylsøkere er det i UDI behov for å øke kapasiteten til å etablere og følge opp nye mottak. UDI må også tilpasse virksomheten til å planlegge for en betydelig økning i antallet ubehandlede asylsaker i inneværende år.

– Dette er viktige tiltak for å håndtere en svært krevende situasjon, sier justis- og beredskapsministeren.

Verger til mindreårige. For å håndtere den kraftige økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere vil Regjeringen styrke representantordningen hos Fylkesmannsembetene med 3 millioner kroner.

Enslige mindreårige asylsøkere. Det er en kraftig økning av enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Statlig barnevern skal gi alle enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år tilbud om opphold på et omsorgssenter. I juli og august kom det i gjennomsnitt 16 nye barn per uke til barnevernets omsorgssentre, og de siste ukene har det kommet enda flere. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og private aktører har måttet tilpasse seg svært raskt for å møte det økte behovet for plasser i omsorgssentre.

– For å kunne møte det økte behovet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til omsorgssentrene med 65 millioner kroner i 2015, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Regjeringen foreslår også midler til å drifte en nettside som skal gi en samlet oversikt over mulighetene til å bidra og delta som frivillig i arbeidet med mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger.

Raskere bosetting i kommunene. Kommuner, stiftelser eller andre kan søke Husbanken om tilskudd til utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte. Regjeringen vil øke bevilgningen med 50 millioner kroner i 2015. Dermed kan Husbanken gi tilsagn til om lag 200 flere utleieboliger, totalt om lag 1700 utleieboliger i år. Dette er en økning fra 1000 utleieboliger i 2013.

-Vi styrker tilskuddet for å få til raskere bosetting i kommunene. I arbeidet med å skaffe boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte er det viktig at kommunene tar hele Husbankens verktøykasse i bruk, i tillegg til det private leiemarkedet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Psykisk helse. Blant flyktningene som kommer har flere psykiske belastninger og traumer. I tilleggsbevilgningen er det derfor foreslått å styrke Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) med 5 millioner kroner.

Regjeringens forslag til tilleggsbevilgning – Prop. 152 S (2014–2015)