Prop. 152 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge)

I proposisjonen foreslås det endringer i statsbudsjettet 2015 som følge av et økt antall asylsøkere til Norge sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett. Den kraftige økningen i antallet ankomster og den særlig store økningen i antallet enslige mindreårige asylsøkere skaper store utfordringer for utlendingsforvaltningen. Det kan også medføre at situasjonen for de som kommer til Norge som asylsøkere blir mer krevende. Til sammen foreslås det bevilgningsøkninger på om lag 227 mill. kroner i denne proposisjonen for å håndtere situasjonen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget