Historisk arkiv

Tiltak for å møte flyktningkrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge.

Høringsbrevet er på 150 sider og består av i alt 40 større og mindre endringer av lov og forskrift. Høringsfristen er seks uker.

–  Vi gir arbeidet med innstrammingstiltak høyeste prioritet. Selv om vi nå opplever en nedgang i ankomsttallene må vi ha en utlendingslov som er tilpasset store migrasjonsutfordringer, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

–  Alle forslagene tar hensyn til forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Det er rettigheter som i dagens lov går utover flyktningkonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjon vi nå reduserer. 

Regjeringen følger med dette opp sentrale deler av stortingsforliket om innstramninger:

  • Innstramninger i retten til familiegjenforening.
  • Integreringskriterier for å få permanent opphold.
  • Økt mulighet til å sikre retur av personer med åpenbart grunnløse asylsøknader.
  • Reduksjon i klagefristen fra tre til én uke ved åpenbart grunnløse asylsøknader.
  • Behov for effektiv ID-avklaring.    
  • Forenklinger i saksbehandlingsregler når en asylsøknad kan nektes realitetsbehandlet.  
  • Nye midlertidige beskyttelsesformer.
  • Forslag til ny subsidiær beskyttelsesform som bedre skiller mellom konvensjonsflyktninger og andre som ikke kan returneres i henhold til internasjonale forpliktelser.

Regjeringen legger også fram nye forslag for å få kontroll over tilstrømningen:

  • Enslige mindreårige asylsøkere skal få midlertidig beskyttelse til de er 18 år.
  • Hjemmel til å beslutte at Norge ikke skal realitetsbehandle søknader fra personer som kommer direkte fra et nordisk naboland.

–  Vi fremmer disse høringsforslagene for å begrense ankomster av personer uten rett til beskyttelse. Det er også viktig å sørge for at vi har mulighet til å kunne håndtere store ankomster av asylsøkere på en forsvarlig måte. Jeg mener at disse forslagene er et godt svar på flere av vedtakene i asylforliket fra Stortinget, sier Listhaug.