Historisk arkiv

Vil utvise utlendinger som kan ekskluderes fra flyktningstatus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et lovforslag om å kunne utvise, og å nekte en utlending oppholdstillatelse dersom vedkommende har begått handlinger som innebærer at personen mister retten til anerkjennelse som flyktning.

– Det er viktig å ha regler som forhindrer at Norge framstår som en frihavn for krigsforbrytere og personer som har begått handlinger som kvalifiserer for eksklusjon, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

En asylsøker kan nektes flyktningstatus i Norge blant annet dersom vedkommende har begått visse alvorlige handlinger, som for eksempel krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller alvorlige ikke-politiske forbrytelser utenfor Norge. Videre kan flyktningstatus nektes dersom vedkommende har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn utgjør en fare for samfunnet.

Etter dagens regelverk er det imidlertid ikke en klar hjemmel for å nekte en utlending som ellers kan ekskluderes fra flyktningstatus andre typer oppholdstillatelser, for eksempel familie- eller arbeidsinnvandring. Det er heller ingen egen hjemmel for å utvise ekskluderte utlendinger fra Norge.

– Det er uheldig at personer som har begått så alvorlige handlinger at de kan ekskluderes fra flyktningstatus kan få oppholdstillatelse i Norge. Det undergraver eksklusjonsreglene, og strider mot den alminnelige rettsoppfatning at ekskluderte kan omgå begrensningen ved å søke andre tillatelser, sier Listhaug.

Forslaget til lovendring er sendt på offentlig høring med høringsfrist 05.10.2016.

Høring om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus